43

Tus Neeg Poob Tebchaws Tej Lus Thov

(Txuas ntxiv los ntawm Pnk 42)

  1Vajtswv, thov pab tiv thaiv
   kuv,
  thiab pab kuv tawmtsam cov neeg uas tsis paub koj,
  thov cawm kom kuv dim ntawm tej kev dag ntxias
   thiab cov neeg ua phem!
  2Koj yeej yog tus tsomkwm kuv,
  vim li cas koj thiaj muab kuv tso povtseg?
  Vim li cas kuv pheej yuav tau tiv kev
   txomnyem
  ntawm kuv cov yeebncuab tej kev ua
   phem no?
  3Thov koj ua koj tus duab ci thiab
   muab koj tej lus tseeb
  coj kuv kev thiab coj kuv rov mus rau saum lub roob
   Xi-oos uas yog koj lub roob dawbhuv,
  thiab mus rau hauv koj lub Tuamtsev
   uas yog koj qhov chaw nyob.
  4Vajtswv, kuv yuav mus rau ntawm koj lub thaj,
  cia kuv mus cuag koj, kuv thiaj muaj
   kev kaj siab thiab zoo siab.
  Vajtswv tus uas yog kuv tus Vajtswv,
  kuv yuav ntaus nkauj nogncas thiab hu nkauj qhuas koj.

  5Vim li cas kuv muaj kev nyuaj siab ua luaj?
  Vim li cas kuv yuav raug kev txomnyem ua luaj li?
  Kuv yuav muab kuv txojkev cia siab
   tso plhuav rau Vajtswv,
  thiab kuv yuav qhuas nws dua ib zaug ntxiv,
  nws yog kuv tus cawmseej thiab yog kuv tus Vajtswv.