43

Thov cawm txujsa

  1Au Vaajtswv, thov koj tsaa kuv cai,
   hab has kuv tshaaj plaub
   ntawm cov tuabneeg tsw fwm koj.
  Thov koj cawm kuv dim
   ntawm cov tuabneeg daag
   hab cov tuabneeg tsw ncaaj.
  2Koj yog tug Vaajtswv
   kws yog kuv lub chaw cawm sav,
   ua caag koj tso kuv tseg lawm?
  Ua caag kuv yuav moog quaj qos ntsuav
   vem yog yeeb ncuab quab yuam kuv?
  3Thov koj tso koj txujkev kaaj
   hab txujkev tseeb lug,
   thov ca ob txuj hov coj kuv moog,
  hab coj kuv moog txug koj lub roob dawb huv
   hab koj lub chaw nyob.
  4Mas kuv yuav moog rua ntawm
   Vaajtswv lub thaaj xyeem,
  moog txug Vaajtswv kws yog kuv lub chaw
   zoo sab xyiv faab kawg nkaus.
  Au Vaajtswv, kuv tug Vaajtswv 'e,
   kuv yuav ntaus nkauj nog ncaas qhuas koj.

  5Kuv tug ntsuj plig 'e,
   ua caag koj qaug zug taag le nuav,
  ua caag koj ntxhuv sab taag r
   ua huv kuv lub cev?
  Ca le muaj sab vaam rua Vaajtswv,
   tsua qhov kuv yuav qhuas nwg dua.
  Nwg yog tug kws paab kuv
   hab yog kuv tug Vaajtswv.