43

Tơlơi Mơnuih Dŏ Amăng Lŏn Čar Tuai Iâu Laĭ

(Tŏ tui Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 42)

  1Ơ Ơi Adai hơi, pơhiăp pơhaih bĕ kâo jing pô ƀu soh,
   laih anŭn djru pơgang brơi bĕ tơhơnal tơlơi kâo kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing mơnuih ƀu thâo krăn Ih;
   pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng ƀing pơhiăp ƀlŏr laih anŭn ƀing sat ƀai anŭn!
  2Ih yơh jing Ơi Adai Pô pơgang kâo.
   Tui anŭn, yua hơget Ih hơmâo lui raih hĭ laih kâo lĕ?
  Laih anŭn yua hơget kâo khŏm đuaĭ hyu amăng tơlơi rơngot hơning
   yua mơ̆ng ƀing rŏh ayăt kâo ngă sat ƀai kơ kâo lĕ?

  3Brơi rai bĕ tơlơi bơngač Ih laih anŭn tơlơi sĭt Ih;
   brơi bĕ hơdôm tơlơi Ih anŭn dui ba kâo,
   jing tơlơi dui ba kâo glaĭ pơ anih Ziôn, jing anih bŏl čư̆ rơgoh hiam Ih anŭn,
   laih anŭn truh pơ Sang Yang Ơi Adai, jing anih Ih dŏ anŭn.
  4Amăng Sang Yang anŭn yơh kâo či nao pơ kơnưl ngă yang Ơi Adai.
   Ih yơh jing phŭn kơ tơlơi hơ̆k mơak kâo.
  Kâo či pĕ go̱ng adoh bơni hơơč kơ Ih yơh,
   Ơ Ơi Adai, Ơi Adai kâo hơi.

  5Kâo pơmĭn amăng jua bơngăt kâo tui anai, “Yua hơget kâo rơngot hơning biă mă lĕ?
   Yua hơget kâo rŭng răng biă mă lĕ?”
  Kâo pơmĭn glaĭ tui anai, “Čang rơmang bĕ amăng Ơi Adai!”
   Kâo či bơni hơơč kơ Ñu dơ̆ng,
   yuakơ Ñu yơh jing Ơi Adai kâo, jing Pô pơklaih hĭ laih kâo.