52

Nơm Ƀai Rnê Êng Nơm Jêng Dơm Dam

Nau mprơ ơm Y-David, gay ma ntĭm nti lah Đôê, phung Êđôm. tât ta y-sôl pô aơ: Y-David lăp jêh tâm ngih Y-Ahimêlĕk
1Ơ Bunuyh janh katang, mâm ƀư may ntưih êng săk jăn may nơm jêng hăt janh?
 Nau ueh Brah Ndu hôm ƀaƀơ n'ho ro.
2Mpiăt may bêng ma nau ƀai, tâm ban ma pêh bu poih ndơ, hơr ngăn blau ndơm bu.
3may rong nau mhĭk âk lơn ma nau ueh,
 Rong ngơi mƀruh, âk lơn ma ngơi ngăn
4Ơ mpiăt mƀruh, may rong ngơi nau ƀai jêh ri mpiăt nau ndơm
5Brah Ndu mra ƀư rai may n'ho ro.
 Păng mra nhup may jêh ri ngluh lơi may luh bơh ngih bok
 Jêh ri tok lơi may bơh neh phung rêh
6Phung song mra saơ nau nây jêh ri klach
 Jêh ri mra gơm mưch ma păng, dôl lah pô aơ:
7Ri, jêng bunuyh mâu dơn Brah Ndu, jêng n'hâm toyh suan dăng Păng, ƀiălah păng rnơm ma nau ndrong kuăng păng.
 Jêh ri păng rnơm nau ƀai păng, jêng nau katang
8Bi gâp, gâp gŭ tâm ngih Brah Ndu jêng tơm play ôlive ndrêh
 Gâp nsing rnơm ma nau song Kôranh Brah ƀaƀơ n'ho ro.
9Gâp mra tâm rnê ma may ƀaƀơ, Yorlah may ƀư jêh nau nây.
 Jêh ri gâp mra kâp gân tâm amoh may
 Ta năp măt phung kloh ueh Brah Ndu, yor nau nây jêng nau ueh lăng.