44

Nau Tâm Rklaih Rnôk Lor Jêh Ri Nau Uh Ah Rêh Ni Aƀaơ Aơ

 Nau mprơ ơm phung kon Kôrê Maskil
1Ơ Brah Ndu, trôm tôr hên tăng. Phung mbơ̆ hên nkoch jêh ma hên
 Kan may ƀư jêh tâm rnôk khân păng kăl e dơh
2Mpang ti may mprơh nsot jêh phung mpôl băl bunuyh may ăn nau rêh ni ma phung mpôl băl bunuyh
 Ƀiălah rdâk nkra jêh phung mbơ̆ hên nâp rjăp ngăn.
3Mâu tăp yor ma đao gưm khân păng ôh dơi sŏk sĭt bri neh.
 Mâu lĕ yor ma ti khân păng dơi geh nau tâm rklaih jêh
 Ƀiă lah ma ti ma may, ma nting tur ti may jêh ri ma nau ang tă bơh muh măt may yơh.
 Yorlah may ƀư nau ueh ma khân păng
4Ơ Brah Ndu, may jêng hađăch gâp Ăn nau dơi ma Yakôb
5Yor may hên mra ăn phung rlăng prah.
 Ma amoh may hên mra jot phung uch tâm rdâng đah hên
6Gâp mâu rnơm ma na gâp ôh Mâu lah đao gưm, gâp mâu rnơm lĕ nau tâm rklaih.
7Ƀiălah may yơh tâm rklaih jêh hên bơh phung rlăng đah hên.
 Jêh ri may ƀư bêk jêh phung vay tâm rmot ma hên.
8Hên tâm rnê hên nơm tâm Brah Ndu lĕ nar.
 Jêh ri hên mra mât ton ƀaƀơ ma amoh may (Sêla).
9Ƀiălah aƀaơ may dun hên, jêh ri ƀư bêk hên may mâu hăn ôh ndrel ma phung kahan hên.
10May ăn hên ruch jêh ta năp phung rlăng Jêh ri phung tâm rmot ma hên tâm pă ndơ pit tă bơh hên.
11may ăn hên jêng tâm ban ma biăp prăp gŭch sa.
 May nsot hên bra du tâm phung mpôl băl.
12may tăch phung ƀon lan may ma rnoh mâu khlay.
 Jêh ri nau ndrong may mâu hao ôh đah rnoh khân păng
13may ăn hên jêng ndơ ăn bêk phung chiau meng hên Hên jêng ndơ bu gơm mưch, ndơ pâl ma phung gŭ jum hên.
14may ăn hên jêng ndơ mpôl băl êng mưch, jêh ri ma phung ƀon lan bu rteh bôk ma hên.
15Nau bêk prêng gŭ ta năp gâp ăp nar, jêh ri nau bêk nkum muh măt gâp.
16Yor iăt bâr nơm suai rak jêh ri rtăp rthô ma gâp,
 Yor nơm rlăng jêh ri nơm plơng bôk.
17Lĕ nau rêh ni nây tât ma hên jêh, ƀiă lah hên mâu chuêl may ôh.
 Hên mâu rlau lĕ nau tâm rnglăp đah may.
18Nuih n'hâm hên mâu rle nkơi chalơi may ôh,
 Nhuat hên mâu lĕ der trong may
19Nđâp tơ lah may jot jêh hên tâm ntuk phung so bri,
 Jêh ri nkum jêh hên ma n'hâm nau khĭt.
20Tơlah hên kah gĭt jêh ri Brah Ndu hên, mâu lah hên yơr jêh ti hên ma brah êng.
21Brah Ndu mâu mra sek uănh nau nây he,
 Yorlah Păng nơm gĭt nau ndâp tâm nuih n'hâm.
22N'hêl nanê̆ yor may yơh bu nkhĭt hên ăp nar bu uănh ma hên tâm ban ma biăp prăp gŭch sa.
23Kah rngăl hom may, mâm ƀư may bĭch, Ơ Kôranh Brah?
 Dâk hom may, lơi ta dun ma hên mro ôh.
24Mâm ƀư may pôn măt may?
 Mâm ƀư may chuêl nau rêh ni
 Jêh ri nau bu tun jot hên?
25Yorlah huêng hên gŭ djoh n'hâm tât ta ndruyh neh.
 Săk jăn hên gŭ krêp ma neh.
26Dâk hom may văch kơl hên Jêh ri chuai an hên yor nau ueh may.