52

Giáo huấn ca của Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng - Khi Đô-e người Ê-đôm đến báo với Sau-lơ: Đa-vít vào nhà A-bi-mê-léc

1Này, người tàn bạo hống hách,
Sao anh dám khoe khoang việc ác?
2Anh luôn luôn lập kế hại người,
Lưỡi không xương bén như dao cạo.
3Anh thích làm ác hơn làm lành,
Chuông dối trá hơn thành thật.
4Miệng lưỡi điêu ngoa chỉ hại người.
5Nên Thượng Đế sẽ cho anh tàn bại,
Nắm cổ anh, kéo bật khỏi nhà,
Như cây trốc gốc nằm khô héo,
Xa cách cuộc sinh hoạt của cõi trần.
6Người công chính nhìn xem diễn tiến,
Cúi đầu khiêm cung, kính sợ Ngài.
Họ cười chê những người tự phụ:
7“Đây, một người bất chấp Thượng Đế,
Không thèm ẩn náu nơi Chân Thần,
Nhưng ỷ lại nơi tiền của, cơ đồ,
Tự củng cố nhờ mưu mô độc ác.
8Tôi chỉ là cây ô-liu xanh
Mọc trong nhà Thượng Đế thánh,
9Nương nhờ lòng nhân từ Ngài
Đời đời mãi mãi.
10Tôi sẽ ca ngợi Chúa luôn luôn
Vì Ngài thực hiện điều ấy,
Tôi sẽ đặt hy vọng nơi Danh Ngài,
Vì Danh Chúa thật tốt lành,
Tôi ca ngợi Chúa giữa những người thánh.