104

Nau Yêhôva Mât Mray Lĕ Kan Păng Bư

1Ơ huêng gâp, mât ton hom ma Yêhôva.
 Ơ Yêhôva, Brah Ndu gâp, may jêng toyh ngăn; may nsoh jêh nau yơk jêh ri nau rnam nchrat ral (majesty)
2Yêhôva nkŭm Păng Nơm ma nau ang, nâm bu du bu lah ao mbâl;
 Păng lăk trôk nâm bu du bu lah ngih bok.
3Păng ƀư ngih ta kalơ mpiăt dak;
 Păng ăn ndâr tŭk jêng ndeh Păng; Păng hăn ta kalơ năr sial;
4Păng ăn sial jêng oh mon ueh Păng;
 Jêh ri mpiăt ŭnh jêng oh mon katang Păng;
5Păng dơm neh ta kalơ ntur Păng,
 Gay ma păng mâu mra mâp n'gơ ôh.
6May nkŭm jêh păng ma ntŭk jru nâm bu bok ao;
 Phung dak hao prêh lơn ma phung yôk.
7Ta năp nau may nduyh, khân păng du jêh;
 Tăng nteh nglaih may, khân păng du gơnh.
8(Phung yôk hao ta kalơ, jêh ri phung rđŭng jêng nduh)
 Ta ntŭk may tâm nal jêh ma khân păng.
9May nkra n'har jêh, gay ma dak mâu rlau ôh;
 Gay lơi ăn khân păng lŏ sĭt nkŭm lơi neh ntu.
10Brah Ndu ăn tu dak hoch tâm rlŭng;
 Khân păng hoch vah vang phung yôk.
11Khân păng ăn lĕ rngôch jun tâm bri nhêt;
 Phung seh bri bah ji hir yor dak nây.
12Phung sĭm tâm trôk gŭ rŏ kơh păng;
 Jêh ri gŭ nhhiăng tâm n'gĭng si.
13Bơh ntŭk păng kalơ, păng djrah phung yôk.
 Neh ntu hơm ma play bah kan may.
14Păng ăn gơ̆ hon ma phung ndrôk, Jêh ri trau ma bunuyh dŏng;
 Gay ma păng dơi ăn hon ndơ sông sa bơh neh.
15Dak play kriăk ƀâu, ƀư maak nuih n'hâm bunuyh.
 Jêh ri dak ngi ăn muh măt păng ang.
 Jêh ri kapŭng ƀư katang nuih n'hâm păng.
16Tơm si Yêhôva geh nau hơm jêh,
 Tơm si Sêdrơ n'gor Liban păng tăm jêh;
17Ta nây phung sĭm ƀư rsuăn khân păng
 Bi phung sĭm klang kok geh ntŭk ma khân păng tâm tơm n'ho.
18Phung yôk prêh prăp ma phung be bri;
 Lŭ prăp ma phung rpai gŭ.
19Yêhôva ăn jêh khay ŭch ăn bu gĭt yăn;
 Nar nđat jŏ păng nhâp.
20May njêng nau ngo, jêh ri geh măng,
 Dôl nây lĕ rngôch jun tâm bri mpât nsong.
21Phung kon yau mŭr ngrông ma mpô mpa, khân păng tĭng nhŭp, jêh ri joi ndơ khân păng sa bơh Brah Ndu.
22Nar luh, khân păng hăn sĭt,
 Jêh ri hăn bâch tâm trôm khân păng gŭ.
23Bunuyh luh hăn ma kan păng pah
 Jêh ri ma nau păng ƀư kŏ măng trôk.
24Ơ Yêhôva, kan may âk ngăn ngên!
 May ƀư lĕ khân păng ma nau blau mĭn;
 Neh ntu bêng jêh ma drăp may.
25Aơ, dak rlai toyh jêh ri dĭ.
 Ta nây geh mpa vơr, mâu dơi kơp mpô mpa jê̆ jêh ri toyh.
26Ta nây phung kumpăn nsong;
 Jêh ri Lêviathan, may njêng jêh ăn nsong pâl tâm mpiăt dak.
27Lĕ rngôch phung jun nây kâp may,
 Gay ma may ăn ndơ ma khân păng sa tâm mông găl.
28May ăn ndơ sa, jêh ri khân păng sŏk dơn; may mplơt ti may, jêh ri khân păng bêng ler ma drăp ndơ may.
29May pôn măt may, khân păng rŭng; may sŏk lơi n'hâm tă bơh khân păng, khân păng khĭt.
30May njuăl Brah Huêng may, khân păng jêng ro;
 Jêh ri may ƀư mhe muh măt neh ntu.
31Ăn nau chrêk rmah Yêhôva gŭ ƀaƀơ;
 Ăn Yêhôva răm maak tâm kan Păng;
32Păng uănh ma neh ntu, jêh ri păng râp sâr;
 Păng rbot phung yôk, jêh ri khân păng luh nhhuk ŭnh.
33Gâp mra mprơ ma Yêhôva dôl gâp geh nau rêh;
 Gâp mra mprơ tâm rnê ma Brah Ndu gâp dôl gâp gŭ rêh,
34Ăn nau gâp mĭn dơi ƀư maak ma Păng;
 Gâp mra răm maak tâm Yêhôva,
35Ăn phung tih rai lôch bơh neh ntu.
 Jêh ri lơi hôm geh phung ƀai.
 Ơ huêng gâp, mât ton hom ma Yêhôva Halêluya.