139

Nau Brah Ndu Gŭ Lam Ntŭk Jêh Ri Nau Păng

 Gĭt lĕ rngôch ndơ. Nau mprơ ơm David
1Hơi Yêhôva! may hŏ sek uănh gâp jêh, jêh ri may gĭt năl gâp.
2May gĭt lĕ nau gâp gŭ ngau.
 Ntơm bơh ngai may gĭt lĕ moh nau gâp rvê.
3lah gâp pah kan mâu lah rlu, may saơ đŏng.
4May gĭt dĭng lĕ đŏng mâm nau gâp ƀư.
 Ê lor gâp ngơi, Hơi Yêhôva! may hŏ gĭt jêh.
5Mâm nau gâp ŭch lah, may hŏ gĭt dadê jêh, may gŭ jŭm gâp, pa năp nđâp ma pa kơi.
6May king gâp ma ti brah may.
 Khlay hâu ngăn nau may gĭt tâm nau rêh gâp pô nây, jru ir ngăn, gâp mâu dơi gĭt rbăng ôh.
7Ntă nâm trong gâp mra dơi du krap ma Huêng Brah may?
 Gâp mâu dơi du ndâp bơh muh măt may ôh.
8Gâp hao ta kalơ trôk, may gŭ ta nây lĕ.
9Gâp jŭr bêch tâm ntŭk phan, may gŭ ta nây lĕ.
 lah gâp mpăr leo ta n'har bri pa lơ, mâu lah gŭ pa dâng kơh ri dak rlai,
10Ta nây ăt geh may lĕ njŭn leo gâp, jêh ri geh ti may mra kơl gâp.
11lah gâp đă nau ngo nkŭm lơi gâp, đă nau ang jŭm gâp jêng măng,
12Ƀiă lah măng ăt mâu jêng ngo ma may ôh, măng jêng ang hô tâm ban ma nar.
13Nau ngo, nau ang jêng tâm ban dadê ma may.
 may njêng jêh ăp ntil ndơ tâm săk gâp, may dăp nkra săk jăn gâp tâm ndŭl me gâp.
14Gâp ŭch tâm rnê jêh ri yơk ma may, lĕ nau may ƀư jêng êng ngăn, khlay ngăn.
 Nuih n'hâm gâp gĭt ngăn nau nây.
15May saơ nting nđăng gâp hon tâm nau ndâp, dăp nkra tâm ntrŭp tâm trôm ndŭl me.
16Ê lor bu deh ma gâp, may hŏ saơ jêh gâp, tâm ndrom sămƀŭt may hŏ chih nal jêh tâm lĕ nar gâp mra gŭ rêh, ê lor ma nar bu ntơm kơp ma gâp.
17Ơ Brah Ndu nau mĭn may khlay ngăn ma gâp!
 Jêh ri păng jêng âk ngăn ngên?
18Tơlah gâp kơp khân păng, khân păng âk lơn ma choih;
 Tơlah gâp kah rngăl ăt gâp gŭ ndrel ma may.
19Ơ Brah Ndu, nanê̆ may mra nkhĭt phung ƀai;
 Ơ phung bunuyh rung mham du hom khân may ƀah đah gâp.
20Khân păng ngơi ma may ma nau ƀai,
 Jêh ri phung rlăng dŏng amoh may gay pâl
21Hơi Yêhôva! mâu di hĕ gâp tâm rmot ma phung tâm rmot ma may?
 Jêh ri geh nau nuih ma phung dâk ƀư nau rdâng đah may?
22Gâp tâm rmot ma khân păng ma nau tâm rmot rah vah rĭng
 Khân păng jêng phung rlăng đah gâp.
23Sek uănh nuih n'hâm gâp,
 Ơ Brah Ndu, rlong uănh gâp gay ma gĭt nau gâp rvê.
24lah geh nau mhĭk tâm gâp, ăn may ntĭm, jêh ri sâm njŭn leo gâp tâm trong nau rêh n'ho ro.