19

Kan Brah Ndu Jêh Ri Nau Păng Ngơi Ma Kôranh Phung Mprơ

 Nau mprơ Y-David
1Lĕ rngôch tă bơh trôk nkoch bri nau chrêk rmah Brah Ndu.
 Lĕ ntuk ƀaƀă tâm trôk mbơh nau ti Păng kan.
2Nar aơ, nti lah ma nar kandơ̆
 Măng aơ ăn nau gĭt ma măng kandơ̆
3Mâu geh bâr, mâu geh nau ngơi
 Bu mâu tăng ôh bâr khân păng
4Ƀiălah nau khân păng nhhiăng hăn lam bri neh
 Bâr khân păng hăn tât ta dut bri dut neh
 Ta nây păng ƀư ngih bok ma nar
5Nar jêng tâm ban ma du huê sai luh tă bơh jrô păng.
 Maak ma nau tâm rlong nchuăt tâm ban ma du huê bunuyh dăng ka tang.
6Păng luh tă bơh ntuk dut bri, pa aơ
 Jêh ri hăn lôch tât ta ntuk duk bri pa ri
 Mâu geh ndơ dơi nde ndâp đah nchrat duh păng
7Nau Yêhôva jêng rah vah, ntop nau rêh tâm huêng
 Nau Yêhôva mbơh jêng nanê̆, Păng ăn phung rluk mâl jêng gĭt mleh
8Nau Yêhôva jêng sŏng Păng ăn nuih n'hâm maak
 Nau Yêhôva ntăm jêng kloh, Păng ăn măt bu jêng ang
9Nau klach yơk ma Yêhôva ntăm jêng na nê̆ jêh ri di dadê
10Lĕ nau nây păng khlay lơn ma mah, nđâp ma mah rhên
 Njŭng lơn ma dak sut, dak sut luh tă bơh sêng
11Nđâp ma tông mpăr may lĕ nti tă bơh khân păng
 Ma mbu nâm gŭ ngau song khân păng
 Mra geh nau nkhôm toyh ngăn
12Mbu nâm dơi gĭt rbăng nau tih păng?
 Yô̆ an ma gâp moh nau tih gâp mâu gĭt rbăng
13King tông păr may bơh nau tih sưr
 Lơi ăn khân păng tun jot gâp ôh
 Pôri gâp mra jêng song srăng bơh lĕ nau tih toyh
14Ăn nau ngơi tă bơh bâr mbung gâp jêh ri nau mĭn bơh nuih n'hâm gâp
 Ăn jêng khư ma nau may dơn,
 Ơ Yêhôva, lu gâp jêh ri tĭng gâp.