50

Brah Ndu Jêng Kôranh Phat Dôih Phung Song Jêh Ri Phung Ƀai

 Nau mprơ ơm Y-Asap
1Tâm nau dơi, Brah Ndu, Yêhôva, ngơi jêh
 Păng kuăl neh ntu ntơm bah ntuk nar luh tât ta ntuk nar nhâp.
2Tă bơh Siôn, nau ueh rah vah, Brah Ndu sol nau nchrat ang Păng.
3Brah Ndu hên văch tât, mâu gŭ rklăk ôh
 Ta năp Brah Ndu geh unh hit,
 Jum Păng geh sial chuănh toyh
4Păng kuăl phung trôk kalơ,
 Nđâp ma neh ntu uch phat dôih phung ƀon lan Păng
5Tâm rbun hom ndrel ma gâp phung kloh ueh gâp
 Phung ho ƀư jêh nau tâm rnglăp đah gâp ma nau ƀư brah
6Tâm trôk mra mbơh nau song gâp.
 Yorlah Brah Ndu yơh jêng kôranh phat dôih (Sêla)
7Gŭ iăt hom, ơ phung ƀon lan gâp iăt hom, gâp mra ngơi: Ơ Israel, iăt hom gâp mra mbơh nau bu ƀư rlăng ma khân ay may. Gâp jêng Brah Ndu, jêng Brah Ndu khân ay may.
8Gâp mâu nduyh may ôh yor nau may ƀư brah Mâu di lĕ ma nau ƀư brah gŭch gŭ ta năp gâp mro.
9Gâp mâu mra nhup lĕ ndrôk nkuăng tă bơh ngih may
 Mâu mra nhup lĕ be nkuăng tă bơh ndrung biăp may.
10Yorlah lah lĕ rngôch mpô mpa tâm bri jêng ndơ gâp dadê.
 Lĕ ntil mpô mpa gŭ tâm ăp yôk tâm ban lĕ.
11Gâp dơi gĭt năl lĕ ntil sĭm tâm ăp yôk
 Jêh ri lĕ mpô mpa bri jêng ndơ gâp dadê
12Tơlah gâp ji ngot gâp mâu mra mbơh nau nây ma may ôh.
 Yorlah neh ntu jêh ri lĕ mpa tâm neh ntu jêng ndơ gâp
13gâp mra sa djăm ndrôk nkuăng lĕ,
 Mâu lah nhêt mham be nkuăng lĕ.
14Nhhơr nau may tâm rnê lah ueh, jêng ndơ ƀư brah ma Brah Ndu
 Jêh ri ƀư nanê̆ nau may ton đah nơm ta kalơ lơn.
15Jêh ri kuăl mbơh sơm vơh vơl ma gâp tâm nar
 Gâp mra tâm rklaih may, jêh ri may mât ton tâm rnê ma gâp
16Ƀiălah Brah Ndu lah ma phung mhĭk pô aơ: Mâm ƀư may răk nau vay gâp?
 Jêh ri ndjôt nau gâp tâm rnglăp tâm bâr mbung may.
17Nanê̆ may ji nuih ma nau vay ntĭm nti
 Nau gâp ngơi may mƀăr lơi pa kơi
18Tơlah may saơ nơm ntung may tâm di du ai nuih đah păng.
 Du ai nau đah nơm văng tĭr.
19may mƀơk bâr mbung may ngơi nau mhĭk.
 Mpiăt may ngơi nau ndơm.
20may gŭ jêh ri ngơi uch ƀư ma phung oh nâu may.
 may ngơi nchơt ma kon bu klâu me may.
21Nây jêng nau may ho ƀư jêh, jêh ri gâp gŭ rklăk. may mĭn gâp du ai nau đah may
 Ƀiălah gâp mra nduyh may. Nhhơ lĕ nau nây ta năp măt may.
22Ăn may mĭn ma nau aơ, Ơ phung vay chuêl Brah Ndu, klach lah gâp sa hêk ăn rai khân may, jêh ri mâu geh nơm dơi tâm rklaih khân may.
23Mbu nâm nhhơr nau tâm rnê, jêng nau ƀư brah, jêng păng ăn nau chrêk rmah ma gâp yơh.
 Jêh ri mbu nâm njrăng ma nau păng gŭ ngau krau sach ma nau song srăng, Gâp mra tâm mpơl ma păng nau Brah Ndu tâm rklaih.