90

Ndrom Sămƀŭt Rơh Puăn

 Nau Brah Ndu gŭ n'ho ro jêh ri nau bunuyh gŭ rêh ƀât lât nau Y-Môise bunuyh Brah Ndu, mbơh sơm.
1Ơ Kôranh Brah, may jêng jêh ntŭk hên gŭ. Tâm lĕ rngôch rnôk.
2Lor ma bu deh ma phung yôk,
 Jêh ri lor may njêng neh jêh ri neh ntu.
 Bơh rnôk n'ho ro, ma rnôk n'ho ro may jêng Brah Ndu.
3May mplơ̆ lơi bunuyh ma ndruyh neh,
 Jêh ri may lah, Ơ phung kon bunuyh, plơ̆ sĭt hom.
4Yorlah du rbăn năm ta năp măt may;
 Jêng nâm bu nar nđaơ lăn jêh, jêh ri tâm ban ma du sruh gak dôl măng.
5May sŏk lơi khân păng nâm bu dak rdu; nâm bu lêt bêch;
 Khân păng jêng nâm bu gơ̆ hon ôi.
6Păng kao ơm ôi; jêh ri hon;
 Bu koh păng mhaơ, jêh ri kro.
7Yorlah nau may nuih su hên jêh,
 Jêh ri nau may nuih ƀư rŭng hên.
8May dơn jêh nau kue hên ta năp may;
 Jêh ri ta năp nau ang muh măt may nau tih hên ndâp.
9Lĕ rngôch nar hên roh ta năp nau may ji nuih;
 Hên saơ năm hên lôch nâm bu suh n'hâm.
10Nar năm hên gŭ rêh jêng pơh jât năm
 Mâu lah ma phung katang lơn jêng pham jât năm;
 Ăt nau sưr khân păng jêng nau ŏk jêh ri nau rngot;
 Yorlah Păng rgăn ngăch jêh ri hên mpăr du.
11Mbu gĭt năl nau brah nau may ji nuih;
 Nđâp ma nau may nuih tĭng nâm nau klach yơk khư ma may?
12Pô ri sâm nti hom hên blau kơp nar hên.
 Gay ma nuih n'hâm hên pơk nau gĭt mĭn.
13Lŏ sĭt, Ơ Yêhôva; ndah nâm jŏ?
 Tâm rgâl lơi nau may ƀư di ma phung oh mon may.
14Ăp ôi n'hơm hên ma nau ueh may;
 Gay ma hên mra răm jêh ri maak lĕ nau rêh hên.
15Ƀư maak nuih n'hâm hên, ăn tâm ban đah nar may ƀư rêh ni jêh hên.
 Ăn tâm ban đah năm hên saơ jêh nau mhĭk.
16Ăn kan may tâm mpơl ma phung oh mon may.
 Jêh ri nau chrêk rmah may ma phung kon khân păng.
17Ăn nau yô̆ Kôranh Brah, Brah Ndu hên, gŭ ta kalơ hên; Ƀư nâp hom kan hên ƀư;
 Nanê̆, ƀư nâp hom kan ti hên ƀư.