20

Mbơh Sơm Gay Ma Geh Nau Dơi Đah Phung Rlăng Ma Phung Kôranh Mprơ

 Nau mprơ ơm Y-David
1Ăn Yêhôva lo plơ̆ lah ma may ta nar rêh ni;
 Ăn amoh Brah Ndu Yakôb king may.
2Bơh ngih bok kloh ueh ăn Păng njuăl nau kơl may
 Bơh Siôn ăn Păng kuăn rdâng may;
3Ăn Păng kah gĭt ma lĕ rngôch ndơ may nhhơr, jêh ri ăn păng dơn ndơ may ƀư brah gŭch;
4Dăn Păng ăn ma may lĕ nuih n'hâm uch
 Jêh ri gay ma Păng ăn dơi tât lĕ nau may mĭn ƀư
5Hên geh nau răm rhơn ma nau may tâm rklaih, hên n'hao kơ ma amoh Brah Ndu he;
 Yêhôva ăn lĕ nau may dăn
6Gâp gĭt jêh Yêhôva tâm rklaih nơm Păng troch dak ngi;
 Tă bơh trôk, ntuk kloh ueh Păng, păng lŏ plơ̆ lah ma ôbăl
 Ma nau kơl brah, bơh ti ma Păng
7Geh phung ƀaƀă rnơm ma ndeh, ƀaƀă rnơm ma seh,
 Ƀiălah rnơm ma amoh Yêhôva, Brah Ndu he.
8Khân păng jêng raai jêh ri prah;
 Ƀiă lah he dâk jêh ri gŭ ngau song.
9Ơ Yêhôva tâm rklaih hom:
 Ăn hađăch lo plơ̆ lah ma hên tơ lah hên kuăl.