46

Brah Ndu Jêng Ntuk Ƀon Lan Păng Mbe Krap

 Ma kôranh phung mprơ. Nau mprơ ơm phung kon Kôrê
1Brah Ndu jêng ntuk he mbe krap jêh ri jêng n'hâm suan phung he
2Yor ri hên mâu klach ôh, nđâp tơlah neh ntu geh nau rgâl,
 jêng nơm kơl koh dong, mâu mâp roh măt tâm lĕ nau rêh ni Jêh ri nđâp tơlah yôk n'gơ
 jêh ri bu klup tâm nklang dak rlai kađôi le.
3Nđâp tơlah dak rlai ngrông luh mpunh
 Jêh ri lĕ yôk n'gơ. Yor nau păng n'goch dâk.
4Geh du n'hor dak krong jêh ri n'hor Păng ƀư maak ma Brah Ndu.
 Ntuk kloh ueh tâm ngih bok ma nơm ta kalơ lơn.
5Brah ndu gŭ ta nklang păng, păng mâu mra n'gơ ôh.
 Brah Ndu mra kơl khân păng ntơm bơh ơm ôi
6Phung mpôl băl geh nau nuih, ƀon bri hađăch n'gơ. Păng ăn bu tăng bâr Păng jêh ri neh ntu lêk
7Brah Yêhôva ma phung kahan gŭ ndrel ma he
 Brah Ndu Yakôb jêng ntuk hên mbe krap (Sêla)
8Văch hom, uănh kan Yêhôva, nau Păng ƀư rai ƀư jêh ta neh ntu
9Păng ăn lôch nau tâm lơh tât ta dut bri neh.
 Păng nk lah lơi na, koh lơi tak pe puăn gâl
 Lĕ ndeh klư dong nau tâm lơh, Păng su lơi ma unh.
10Gŭ răk klăk hom, jêh ri ăn may gĭt gâp jêng Brah Ndu
 Gâp mra geh nau yơk mbah tă bơh phung mpôl băl, tâm neh ntu.
11Yêhôva ma phung kahan gŭ ndrel hên.
 Brah Ndu Yakôb jêng ntuk he mbe krap (Sêla).