137

Nau Rngot Klâng Phung Bu Nă Tâm Ƀon Babylôn

1Ta kơh dak krong Babylôn, He gŭ, jêh ri nhĭm, Tơ lah he kah gĭt ma ƀon Siôn.
2Ta tơm si sôl ta kơh dak krong nây.
 He mƀăk lơi gong rêng he
3Ta nây phung dơi đah he, ntăm ma he mprơ,
 Jêh ri phung tŭn jot he, ntăm nau hâk răm lah,
 Mprơ hom ma hên, du nau mprơ bơh ƀon Siôn.
4Mâm ƀư hên dơi mprơ nau mprơ ma Yêhôva tâm bri phung bu năch?
5Tơ lah gâp chuêl may, Ơ ƀon Yêrusalem
 Ăn ti ma gâp chuêl nau njêh păng
6Ăn mpiăt gâp lĭl đah mơr gâp;
 Tơlah gâp mâu kah gĭt đah may;
 Tơlah gâp mâu ăn ƀon Yêrusalem jêng khlay lơn, ma nau răm maak gâp rŏng lơn.
7Ơ Yêhôva, ăn may kah gĭt ma phung kon bri Êdom.
 Tâm nar ƀon Yêrusalem khân păng lah,
 Rơih lơi păng, rơih lơi păng kŏ tât ta ntur păng.
8Ơ Kon bu ur Babylôn, nơm bu mra ƀư rai;
 Ueh maak yơh ma nơm mra mplơ̆ ma may, nau mhĭk may ƀư jêh ma hên.
9Ueh maak yơh ma nơm mra sŏk phung kon may.
 Jêh ri mra nchah khân păng ma lŭ.