83

Nau Vơh Vơl Brah Ndu Tâm Rlŭk Nau

 Mĭn phung rlăng păng. Ndu mprơ ơm Y-Asap
1Ơ Brah Ndu lơi gŭ rklăk ôh; Lơi may gŭ iăt săk ôh,
 Jêh ri lơi may gŭ rlu ôh, Ơ Brah Ndu.
2Yorlah aơ, phung rlăng may ƀư nau uh ah;
 Phung ƀư rlăng đah may ngơ̆ bôk.
3Ma phung ƀon lan may khân păng mĭn nau mra ƀư ma nau plăch.
 Jêh ri khân păng tâm nchră ŭch ƀư ma phung may n'gang
4Khân păng lah, văch hom, ăn he ngroh lơi khân păng bơh phung mpôl băl;
 Gay ma bu mâu hôm kah gĭt ma amoh Israel.
5Khân păng tâm nchră jêh du nuih n'hâm;
 Khân păng tâm rnglăp ndrăng khân păng gay ƀư ma may;
6Ngih bok Êdom jêh ri phung Ismael;
 Phung Môap jêh ri phung Hagar;
7Phung Gebal, phung Amôn, jêh ri phung Amalek;
 Phung Philistin đah phung ƀon lan tir.
8Phung Asiri tâm rnglăp đah khân păng lĕ;
 Khân păng ăn phung kon Y-Lot manh ti khân păng.
9Ƀư ma khân păng nâm bu may ƀư jêh kăl e ma phung Madian.
 Nâm bu ma phung Sêsêra, nâm bu ma Jabin ta n'hor dak Kisôn.
10Khân păng rai jêh ta Êndor
 Khân păng jêng nâm bu ek jêng neh
11N'glưh lơi Kôranh khân păng nâm bu ma Ôreb jêh ri ma Sêeb;
 Jêh ri ma lĕ phung kon hađăch khân păng, nâm bu ma Sêbol jêh ri ma Salmuna;
12Yorlah khân păng lah,
 Ăn he sŏk pit ntŭk Brah Ndu gŭ.
13Ơ Brah Ndu gâp, ăn khân păng jêng nâm bu ndruyh sial đô̆,
 Nâm bu rhe ba sial đô̆ rdu.
14Nâm bu ŭnh sa bri; Nâm bu mpiăt ŭnh sa yôk
15Pôri lĕ, ăn sial phŭt tĭng khân păng;
 Jêh ri nkrit nhhu khân păng ma sial phŭt katang
16Nkŭm muh măt khân păng ma nau bêk;
 Gay ma khân păng joi amoh may, Ơ Yêhôva
17Ƀư bêk khân păng jêh ri ƀư rŭng khân păng ƀaƀơ;
 Nanê̆, tâm rlŭk nau mĭn khân păng, jêh ri ăn khân păng rai lôch;
18Gay ma khân păng gĭt kanŏng may yơh djôt amoh Yêhôva.
 Jêng Nơm Ta kalơ Lơn ma lĕ neh ntu.