30

Tâm Rnê Ma Brah Ndu Yor Ho Klaih Jêh Bơh Nau Khĭt

 Nau mprơ ơm Y-David
1Ơ Kôranh Brah Yêhôva gâp yơk mbah ma may, yorlah may yơk nhhơr gâp jêh.
 may mâu ăn phung rlăng geh nau răm maak yor gâp
2Ơ Yêhôva Brah Ndu gâp, Gâp dăn vơh vơl ma may, yor may ƀư bah gâp jêh.
3Ơ Yêhôva, may ho rklaih an gâp tă bơh brŏng nau khĭt.
 Mât mơh ăn huêng gâp, mâu ăn gâp tup tâm brong jru
4Ơ phung ƀon ueh mprơ tâm rnê hom ma Yêhôva
 Jêh ri kah gĭt tôr tơlah Păng ƀư nau kah gĭt ma nau kloh ueh Păng.
5Yorlah nau Păng nuih kanong bât lât. Ƀiălah nau Păng yô̆ gŭ jo jong tâm nau bu gŭ rêh.
 Nau nhĭm nhhiăng geh kanong tâm măng,
 Ƀiălah tât an tâm măng,
 Ƀiălah târ ang ôi geh nau maak.
6Bi gâp dôl geh nau ƀun lap gâp lah pôaơ;
 Gâp mâu mra mpât n'gơ ôh.
7Ơ Yêhôva, yor nau may ƀư ueh gâp dơi gŭ nâp ta yôk gâp. may pôn măt may, gâp geh nau uh ah
8Ơ Yêhôva gâp ho kuăl vơh vơl ma may
9Moh nau khlay geh tâm mham gâp, lah jêh gâp jur tâm môch.
 Ndruyh neh mra mât ton ma may lĕ, păng mra mbơh nau nanê̆ may lĕ?
10Ơ Yêhôva, dăn may iăt jêh ri yô̆ an gâp ƀă.
 Ơ Yêhôva, văch kơl hom gâp.
11may tâm rgâl jêh nau gâp klân ndrê jêng nau gâp kado may doh jêh ao gâp soh jêh ri may vân gâp ma nau răm rhơn.
12Gay ma nuih n'hâm gâp mprơ ma nau tâm rnê ma may jêh ri mâu gŭ rklăk ôh
 Ơ Yêhôva Brah Ndu gâp, gâp mra tâm rnê ma may ƀabơ n'ho ro.