74

Nau Nđêng Rêh Ni Yor Nau

 Phung rlăng ƀư rai n'gor Maskil Y-Asap
1Ơ Brah Ndu, mâm ƀư may dun hên ƀa ƀơ?
 Mâm ƀư may ji nuih ma phung biăp tâm ndrĭch gơ̆ nse may?
2Ăn may kah gĭt ma phung ƀon lan may mbu nâm bơh kăl e
 Phung may tâm chuai jêh, gay njêng khân păng jêng oh mon may rdơn; Ăn may kah gĭt ma yôk Siôn, ntŭk may tă gŭ jêh.
3Hăn hom ta ntŭk geh nau ƀư rai ƀaƀơ,
 Nơm rlăng ƀư rai lĕ jêh tâm ntŭk kloh ueh.
4Phung rlăng may ngrông jêh ta nklang nau may tâm rƀŭn;
 Khân păng n'hao jêh ta nây bok kơ khân păng jêng nau tâm mbên.
5Bu saơ khân păng nâm bu phung yơr sung kŭk tâm krŏng mbâl
6Jêh ri aƀaơ khân păng khân păng nchah rup bu trah tâm ngih brah ma sung kŭk jêh ri ma kon nôp
7Khân păng su jêh ntŭk kloh ueh may;
 Khân păng ƀư ƀơ̆ jêh ntŭk may prăp ma amoh may, gŭ tâm nau khân păng klŭp jêh ta neh.
8Khân păng lah jêh tâm nuih n'hâm khân păng,
 Ăn he ƀư rai lĕ; Khân păng su lĕ rngôch jêh ntŭk tâm rƀŭn tâm n'gor.
9He mâu hôm saơ bok kơ he ôh; Mâu hôm geh Kôranh nơm mbơh lor ôh;
 Mâu lĕ geh nơm tâm phung he gĭt ndah nâm jŏ.
10Ndah nâm jŏ, Ơ Brah Ndu, nơm tŭn jot mra suai rak?
 Nơm rlăng mra suai mro lĕ ma amoh may?
11Mâm ƀư may rŭt lơi ti may, ti ma may?
 Ngluh hom ti may ƀư rai hom khân păng.
12Ăt Brah Ndu jêng hađăch gâp bơh kăl e,
 Păng ƀư nau tâm rklaih ta nklang neh ntu.
13May pă rnglah jêh dak rlai ma nau brah may; may nchah jêh bôk phung jun toyh tâm dak rlai.
14May yơh nchah lơi bôk Lêviathan may ăn păng jêng ndơ sông sa ma phung gŭ tâm bri rdah.
15May yơh ăn tu dak luh jêh ri dak lip. May yơh ăn suăt dak krong toyh.
16Nar jêng ndơ may, nđâp ma măng jêng ndơ may; may nơm rhăk njêng nau ang jêh ri nar.
17May yơh tâm nal jêh n'har neh ntu.
 Yăn vai jêh ri yăn puh jêng kan may.
18Ăn may kah gĭt ma nau nơm rlăng suai rak ma Yêhôva,
 Phung mpôl băl rluk mâl ngơi sưr ma amoh may.
19Lơi jao ma jun bri ôh huêng plŭk may;
 Lơi ta chuêl mro nau rêh phung may gŭ rêh ni.
20Ăn may kah gĭt ma nau may tâm rnglăp;
 Yorlah ntŭk ngo tâm neh ntu bêng ma rsuăn phung ƀai.
21Lơi ăn nơm bu tŭn jot ndrel ma nau bêk ôh;
 Ăn phung rêh ni jêh ri o ach dơi tâm rnê ma amoh may.
22Dâk hom may, Ơ Brah Ndu, n'gang nau may;
 Ăn may kah gĭt ma nau phung rluk suai rak lĕ nar,
23Lơi chuêl ôh bâr phung rlăng đah may;
 Nau nter troh uh ah phung tâm rdâng đah may hao ƀaƀơ.