52

Vaajtswv kev txav txem hab kev hlub

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Yog zaaj nkauj Maxakh kws Tavi sau rua thaus Ntau‑a kws yog tuabneeg Entoo tuaj has rua Xa‑u tas, “Tavi lug rua ntawm Ahimelej lub tsev.”
  1Nam tuabneeg muaj fwjchim 'e,
   ua caag koj yuav khaav
   qhov kws koj ua phem?
  Vaajtswv txujkev hlub yeej muaj
   taag naj taag nub.
  2Nam tuabneeg daag 'e,
   koj ntaus tswvyim ua kuas puam tsuaj,
   koj tug nplaig ntse ib yaam le nav chais ntse.
  3Koj nyam kev phem heev dua kev zoo,
   koj nyam kev daag heev dua has tseeb.
  4Tug nam nplaig daag 'e,
   koj nyam has txhua lu lug
   kws ua kuas puam tsuaj xwb.

  5Tassws Vaajtswv yuav muab koj tsoo
   kuas puam tsuaj moog ib txhws,
  nwg yuav ntsab nkaus koj chua koj
   tawm huv koj lub tsev moog,
  nwg yuav muab koj dob
   huv cov tuabneeg caj lub tebchaws moog.
  6Cov tuabneeg ncaaj nceeg
   yuav pum hab yuav ntshai,
   hab yuav luag nwg has tas,
  7“Swm saib tug kws tsw kheev ca Vaajtswv
   ua nwg lub chaw cawm sav,
  nwg tso sab rua nwg tej kev
   muaj txag nplua nuj,
  hab muab qhov kws ua limham
   lug txhawb nwg tug zug.”

  8Kuv mas zoo yaam nkaus le
   tsob txwv aulib ntsuab ntsuab
   nyob huv Vaajtswv lub tsev,
  kuv tso sab rua Vaajtswv txujkev hlub
   kws ruaj khov moog ib txhab ib txhws.
  9Kuv yuav ua koj tsaug ib txhws le
   rua tej kws koj tau ua lug lawm,
  kuv yuav tshaaj tawm koj lub npe
   taab meeg cov kws fwm koj
   tsua qhov koj lub npe zoo kawg.