52

Vajtswv Txojkev Txiav Txim thiab Kev Hlub

  1Tus neeg muaj hwjchim, vim li
   cas koj khav ntxhias rau koj txojkev ua phem ua qias?
  Vajtswv txojkev ncaj ncees yog txoj uas nyob mus ibtxhis.
  2Koj npaj tswvyim ua kom lwm tus raug kev puastsuaj,
  koj tus nplaig ntse ib yam li hniav chais,
   koj yeej ibtxwm hais lus dag xwb.
  3Koj nyiam kev phem tshaj kev zoo
   thiab nyiam kev dag tshaj kev ncaj ncees.
  4Koj yog neeg dag, koj thiaj nyiam
   hais tej lus uas chob luag siab xwb.

  5Yog li ntawd, Vajtswv yuav ua kom
   koj raug kev puastsuaj mus ibtxhis,
  nws yuav tuav koj cia thiab muab
   koj ntiab tawm hauv koj lub tsev mus;
  nws yuav muab koj tshem tawm hauv lub ntiajteb
   uas cov neeg muaj sia nyob no mus.
  6Cov neeg ncaj ncees yuav pom zaj no
   thiab lawv ntshai kawg li,
  ces lawv yuav luag koj plig thiab
   hais tias,
  7“Nej saib, tus neeg uas tsis cia
   Vajtswv ua tus pab nws,
  tiamsis nws pheej cia siab rau nws tej
   nyiaj txiag,
  thiab pheej rau siab ntso nrhiav kev
   ua phem nkaus xwb.”

  8Tiamsis kuv zoo ib yam li tsob txiv
  ntoo roj uas hlob mos nyoos hauv
   Vajtswv lub tsev,
  kuv cia siab hlo rau nws txojkev hlub
   uas tsis paub kawg mus ibtxhis.
  9Vajtswv, kuv yuav ua koj tsaug
   tsis paub kawg,
  rau tej uas koj twb ua pub rau kuv
   tas los lawm,
  kuv yuav qhia koj txojkev ua zoo tabmeeg koj haivneeg.