78

Nau Brah Ndu Njŭn Gai Phung Ƀon Lan Păng Nđâp Tơlah

 Khân păng mâu gŭ răp jăp đah păng Maskil Y-Asap
1Ơ phung ƀon lan gâp; gŭ iăt hom nau vay gâp;
 Rkêng hom tôr khân may ma bâr ngơi tă bơh trôm mbung gâp,
2Gâp mra hă trôm mbung ngơi nau hôr;
 Gâp mra mbơh nau ndâp bơh rnôk kăl e,
3Nau hên tăng jêh ri gĭt jêh,
 Nau phung mbơ̆ hên nkoch bri jêh,
4Hên mâu mra pôn ôh nau nây ma phung kon khân păng,
 Hên mra lah ma phung ndŭl mpôl pa kơi nau tâm rnê ma Yêhôva,
 Nau brah Păng, jêh ri kan khlay păng ƀư jêh.
5Yorlah Păng njêng jêh du nau mbơh tâm Yakôb,
 Păng dơm du nau vay tâm phung Israel,
 Jêh ri Păng đă jêh mbơ̆ he ăn nti nau nây ma phung kon khân păng.
6Gay ma phung mpôl băl kandơ̆ dơi gĭt nau vay; Phung kon bu mra deh;
 Jêh văch ma toyh, khân păng mra ngơi ma kon khân păng tâm ban lĕ,
7Gay ma khân păng kâp gân ma Brah Ndu,
 Mâu chuêl ôh kan Brah Ndu, ƀiă lah djôt prăp nau păng ntăm,
8Jêh ri mâu jêng nâm bu phung mbơ̆ khân păng,
 Mpôl băl mâu blau tông jêh ri dăng bôk.
 Mpôl băl geh nuih n'hâm mâu mâp nâp rjăp,
 Jêh ri huêng khân păng mâu răp jăp đah Brah Ndu ôh.
9Phung kon bu klâu Êphraim geh jêh ndơ tâm lơh, jêh ri djôt na,
 Rle hom ndŭr kơi tâm nau tâm lơh,
10Khân păng mâu djôt prăp ôh nau Brah Ndu tâm rnglăp, jêh ri dun nsong hăn tĭng nâm nau vay păng;
11Khân păng chuêl kan păng,
 Jêh ri kan khlay Brah Ndu ăn khân păng saơ.
12Ta năp phung mbơ̆ khân păng Brah Ndu ƀư jêh nau khlay,v  Tâm n'gor Êjipt, tâm bri Tsôan
13Păng pă rnglah dak rlai, jêh ri ăn khân păng rgăn; păng ăn dak gŭ nâm bu mpir
14Dôl nar păng njŭn khân păng ma ndâr tŭk.
 Jêh ri lĕ măng ma ŭnh ang.
15Păng rlah lŭ tâm bri rdah, jêh ri ăn khân păng nhêt dak âk tâm ban ma tă bơh tu jru.
16Bơh lŭ păng luh dak n'hor,
 Jêh ri ăn dak hoch nâm bu dak krong,
17Ƀiălah khân păng ăt ƀư tih đah Brah Ndu Ƀư nau tâm rdâng đah Nơm Kalơ Lơn tâm bri rdah.
18Khân păng rlong uănh Brah Ndu tâm nuih n'hâm khân păng
 Ma nau khân păng dăn ndơ sông sa tĭng nâm khân păng ŭch.
19Khân păng ngơi tâm rdâng đah Brah Ndu;
 Khân păng lah, dơi lĕ Brah Ndu nkra sưng sông sa tâm bri rdah?
20Aơ, păng dong lŭ, pô ri dak hoch jêh,
 Jêh ri dak n'hor ler; mâm păng ƀư dơi ăn n'hor ler;
 Păng dơi ăn kpŭng lĕ? Păng mra ăn iăm ma phung ƀon lan păng lĕ?
21Pô ri Yêhôva tăng, jêh ri păng ji nuih;
 Jêh ri geh ŭnh sênh ta phung Yakôb,
 Jêh ri păng hao nuih, ji nuih ma phung Israel;
22Yorlah khân păng mâu chroh ma Brah Ndu ôh,
 Jêh ri khân păng mâu rnơm ôh ma nau tâm rklaih.
23Ăt păng ntăm ma ndâr tŭk ta kalơ;
 Jêh ri pơk mpông trôk.
24Păng ăn mana tŭp nâm bu dak mih jêng ndơ khân păng sa,
 Păng ăn ndơ sông sa tă bơh trôk,
25Phung bunuyh sa jêh kapŭng phung brah;
 Brah Ndu njuăl an ma khân păng ndơ sông sa tât hơm.
26Păng ăn sial khôm tâm trôk tă bơh lơ;
 Jêh ri ma nau brah Păng, Păng đă sial khôm tă bơh rđŭng.
27Păng ăn sĭm tŭp nâm bu mih, âk nâm bu ndruyh neh,
 Jêh ri sĭm geh năr âk nâm bu choih tâm dak rlai;
28Păng ăn phung sĭm nây tŭp ta nklang ntŭk khân păng jưh, jŭm ntŭk khân păng gŭ.
29Pô ri khân păng sa jêh, jêng hơm ngăn ngên;
 Brah Ndu ăn moh ndơ khân păng ŭch.
30Nau khân păng ŭeh ê mpay ôh, ndơ khân păng sa, ăt hôm tâm trôm mbung,
31Tơlah Brah Ndu hao nuih, ji nuih ma khân păng; Păng nkhĭt phung lay lơn,
 Păng dong phung bu klâu mom Israel
32Nđâp tơlah lĕ nau nây khân păng ăt ƀư tih, jêh ri khân păng mâu chroh ôh ma nau khlay păng.
33Pôri Brah Ndu ƀư roh nar khân păng tâm nau dơm dam.
 Jêh ri năm khân păng lôch tâm nau klach ngăn.
34Tơlah Brah Ndu nkhĭt khân păng, pô ri khân păng joi Brah Ndu;
 Khân păng lŏ plơ̆ sĭt, jêh ri joi Brah Ndu; ma lĕ nuih n'hâm
35Khân păng kah gĭt ma Brah Ndu jêng lŭ khân păng
 Jêh ri Brah Ndu Nơm Kalơ lơn jêng nơm tâm chuai khân păng
36Ƀiălah mbung khân păng ngơi nhhưnh, jêh ri mpiăt khân păng ngơi mƀruh
37Yorlah nuih n'hâm khân păng mâu jêng nâp ôh đah Brah Ndu,
 Mâu lĕ khân păng gŭ răp jăp đah nau Brah Ndu tâm rnglăp.
38Ƀiălah tâm nau păng yô̆, Păng yô̆ an nau kue jêh ri mâu ƀư rai ôh;
 Jêh ri mâu jao păng nơm ma nau ji nuih toyh ôh.
39Păng kah gĭt ma phung nây jêng kanŏng, nglay săk,
 Du n'hâm sial hăn, jêh ri mâu hôm sĭt ôh.
40Âk tơ̆ khân păng ƀư nau tâm rdâng đah Brah Ndu tâm ntŭk bri hŏng,
 Âk tơ̆ khân păng ƀư rngot ma Brah Ndu tâm bri rdah;
41Khân păng lŏ vir jêh ri rlong uănh Brah Ndu,
 Jêh ri lŏk lôr Nơm Kloh Ueh Israel.
42Khân păng mâu kah gĭt ôh ti Brah Ndu.
 Mâu kah gĭt lĕ, ma nar tâm rklaih păng bơh phung tŭn jot;
43Nau tâm mbên Brah Ndu ƀư jêh tâm bri Êjipt
 Jêh ri kan khlay Păng tâm bri Tsôan
44Păng plăch dak krong jêng mham,
 Jêh ri dak n'hor khân păng, tât khân păng mâu dơi nhêt.
45Păng njuăl phung rhuay ta nklang khân păng, ăn sa khân păng;
 Jêh ri kĭt ƀư rai khân păng
46Păng ăn ndrŭng sa lơi ba khân păng
 Rplay kao bơh kan khân păng ma krah,
47Păng ƀư rai tơm play kriăk ƀâu khân păng ma pler.
 Jêh ri tơm si Sikômor ma pler toyh.
48Păng jao phung ndrôk khân păng ma pler tâm ban lĕ;
 Jêh ri phung biăp khân păng ma ŭnh tă bơh trôk
49Brah Ndu nkhŭt nau nuih katang ma khân păng,
 Nau khĭt, nau biănh jêh ri nau uh ah,
 Tâm nau păng njuăl phung tông mpăr mhĭk,
50Păng ăn trong ma nau păng nuih,
 Brah Ndu mâu tâm rklaih huêng khân păng bơh nau khĭt ôh,
 Ƀiă lah Brah Ndu jao mpô mpa khân păng ma nau rai yot;
51Păng dong lĕ rngôch kon bu klâu bôk rah tâm n'gor Êjip
 Rplay lor nau katang khân păng tâm ngih bok Cham.
 Ƀiălah păng njŭn leo phung ƀon lan păng nâm bu phung biăp,
52Brah Ndu gai khân păng nâm bu phung biăp tâm bri rdah.
53Brah Ndu njŭn leo khân păng ma nau đăp mpăn, gay lơi ăn khân păng klach ôh;
 Ƀiălah dak rlai nkŭm lơi phung rlăng khân păng
54Brah Ndu njŭn khân păng ta n'har ntŭk păng gŭ,
 Tât ta yôk aơ, ti ma păng tâm chuai jêh.
55Brah Ndu mprơh âk băl mpôl ta năp khân păng;
 Brah Ndu tâm pă neh ma khân păng jêng drăp ndơ khân păng,
 Jêh ri ăn phung mpôl băl Israel gŭ tâm ngih bok khân păng
56Ƀiălah phung Israel rlong uănh, jêh ri tâm rdâng đah Brah Ndu,
 Nơm Kalơ Lơn, Jêh ri khân păng mâu tĭng ndô̆ ôh nau Brah Ndu mbơh;
57Khân păng rŭch, jêh ri ƀư rlăng nâm bu phung mbơ̆;
 Khân păng teng nâm bu pănh na mhĭk.
58Khân păng lŏk lôr ăn Yêhôva ji nuih đah ntŭk ta Kalơ khân păng
 Jêh ri yơk mbah ma rup, dĭng geh Kôranh Brah ji nuih ma khân păng
59Tơlah Brah Ndu tăng nau nây păng ji nuih;
 Păng tâm rmot hâu ngăn ma phung Israel;
60Yor nây Păng cha lơi ngih bok ta ƀon Silô;
 Ngih bok Păng dơm jêh ta nklang bunuyh;
61Păng jao nau ka tang Păng ma nau jêng dĭk;
 Jêh ri nau chrêk rmah Păng ma ti nơm rlăng;
62Păng jao phung ƀon lan Păng ma đao gưm;
 Păng nuih ma drăp păng krâm
63Ŭnh sa phung bu klâu ndăm khân păng;
 Jêh ri phung bu ur druh khân păng mâu geh nau mprơ tâm nkol ôh;
64Phung Kôranh ƀư brah khân păng tŭp tâm đao gưm;
 Jêh ri phung bu ur ndrô khân păng mâu nhĭm nhhiăng ôh.
65Dôl nây Kôranh Brah nâm bu bunuyh kah rngăl bêch;
 Nâm bu du huê janh katang nter.
 Yor dak play kriăk ƀâu ƀư ma Păng.
66Păng dong mprơh lơi phung rlăng;
 Ƀư bêk khân păng n'ho ro.
67Păng n'ho ma dun ngih bok Yôsep,
 Jêh ri mâu săch ôh mpôl băl Êphraim.
68Ƀiălah Păng săch mpôl băl Yuda, Yôk Siôn, Yôk păng rŏng.
69Păng ƀư ntŭk kloh ueh Păng tâm ban ma ntŭk kalơ,
 Tâm ban ma neh ntu, Păng ƀư nâp rjăp n'ho ro.
70Păng săch Y-David oh mon Păng
 Păng têk sŏk tă bơh n'gar biăp;
71Păng sŏk tă bơh kơi phung biăp me gŭ pu kon;
 ay ma păng jêng rmăk biăp Y-Yakôb, phung ƀon lan păng.
72Pô ri Y-David jêng rmăk biăp khân păng ma nuih n'hâm sŏng,
 Jêh ri njŭn leo khân păng ma ti gĭt rbăng.