109

Nau Dăn Nau Plơng Bôk Đah Phung Rlăng

 Nau mprơ ơm Y-David
1Ơ Brah Ndu, nơm gâp tâm rnê, lơi gŭ rklăk ôh;
2Yorlah trôm mbung phung ƀai jêh ri phung ndơm ha jêh ma gâp; khân păng ngơi jêh nau mƀruh ma gâp.
3Khân păng nchueng jêh gâp ma nau ngơi tâm rmot.
 Jêh ri tâm lơh đah gâp mâu geh nau.
4Nđâp tơlah gâp rŏng ma khân păng, khân păng jêng phung rlăng đah gâp; ƀiălah gâp jao gâp nơm ma nau mbơh sơm.
5Khân păng mplơ̆ nau mhĭk ma gâp ntrok nau ueh.
 Jêh ri nau tâm rmot nsro ma nau gâp rŏng.
6Ăn du huê bunuyh ƀai mra chiă uănh păng.
 Ăn du huê bunuyh phong gŭ mpeh pa ma păng.
7Tơlah bu phat dôih păng, ăn bu kơp păng tih jêh;
 Jêh ri ăn bu kơp, nau păng mbơh sơm jêng nau tih.
8Ăn ƀon păng jêng djê̆,
 Ăn du huê nơm êng djôt kan păng.
9Ăn phung kon păng jêng kon đơi mbơ̆,
 Jêh ri ur păng jêng bu ur ndrô khĭt sai.
10Ăn phung kon păng jêng phung nsong mblêng, jêh ri nsong dan dăn ndơ bu;
 Ăn khân păng joi kapŭng, ngai đah ntŭk khân păng gŭ, sat rơch jêh.
11Ăn nơm tâm pit, sŏk pit lĕ rngôch ndơ păng geh;
 Jêh ri ăn phung bu năch, sŏk rdu lơi play tă bơh kan păng.
12Lơi ăn du huê ƀư ueh ma păng;
 Jêh ri mâu lĕ, ăn du huê yô̆ ma phung kon păng kon đơi mbơ̆.
13Ăn bu koh lơi phung kon sau păng;
 Jêh ri jut lơi amoh păng tâm rnôk kandơ̆.
14Ăn Yêhôva kah gĭt ma nau kue phung mbơ̆ păng;
 Jêh ri lơi jut ôh nau tih me păng.
15Ăn khân păng gŭ ƀaƀơ ta năp Yêhôva
 Gay ma păng koh lơi nau kah gĭt, khân păng bơh neh ntu;
16Yorlah khân păng mâu kah gĭt, ƀư nau yô̆ ôh.
 Ƀiă lah khân păng ƀư mhĭk ma phung rêh ni, ma nơm o ach.
 Nđâp ma nơm geh nuih n'hâm chah rai, gay ma nkhĭt lơi khân ôbăl.
17Păng rŏng ma nau rtăp rak, jêh ri nau nây tŭp ta păng.
 Păng mâu maak ma nau ueh uĭn ôh,
 Jêh ri nau ueh uĭn du ngai đah păng.
18Păng nsoh păng nơm ma nau rtăp rak, jêng bok ao păng.
 Jêh ri nau rtăp rak nây, lăp jêh tâm păng nâm bu dak.
 Jêh ri nâm bu ngi, gŭ tâm nting păng.
19Ăn nau nây jêng nâm bu bok ao păng prăp nsoh.
 Jêh ri nâm bu du njăr rse, rêt kŭr bŭt păng rêt ƀaƀơ.
20Tâm ban pô nây, jêng nau nkhôm ma phung rlăng gâp bơh Yêhôva;
 Jêh ri ma phung ngơi nau ƀai ma huêng gâp.
21Ƀiă lah, Ơ Yêhôva, Kôranh Brah, ăn may ƀư nau yô̆ ma gâp, yor ma amoh may.
 Yorlah nau ueh, may jêng toyh, tâm rklaih hom gâp;
22Gâp jêng rêh ni jêh ri o ach,
 Jêh ri nuih n'hâm gâp sôt jêh tâm gâp.
23Gâp du hăn nâm bu gui trôk mhaơ.
 Bu chiă gâp nâm bu krah.
24Kô mâk gâp jêng rơ-ai ma nau ver sông sa;
 Săk jăn mâu geh bêng ôh.
25Gâp jêng ndơ ma khân păng rak lĕ.
 Tơlah khân păng saơ gâp, khân păng rteh bôk.
26Koh dŏng gâp, Ơ Yêhôva, Brah Ndu gâp,
 Rklaih hom gâp, tĭng nâm nau ueh may.
27Gay ma khân păng gĭt ti may yơh; may yơh, Ơ Yêhôva, ƀư jêh nau nây.
28Lơi ăn khân păng suai rak, ƀiălah may ăn hom nau ueh uĭn.
 Tơlah khân păng dâk, bu mra ƀư bêk khân păng,
 Ƀiălah phung oh mon may mra răm maak.
29Ăn phung rlăng đah gâp soh nau bêk.
 Ăn khân păng soh khân păng nơm, ma nau bêk, nâm bu du bu lah ao mbâl.
30Bâr mbung gâp mra tâm rnê, hâu ngăn ngên ma Yêhôva;
 Nanê̆, gâp mra tâm rnê ma păng, ta nklang phung âk.
31Yorlah păng mra gŭ râng mpeh pa ma nơm o ach.
 Gay tâm rklaih păng, bơh phung phat dôih huêng păng.