71

Du Huê Bu Ranh Mbơh Sơm Gay Geh Nau Tâm Rkhlaih

1Ơ Yêhôva, gâp du krap tâm may: Lơi ăn bu mâp ƀư bêk gâp ôh.
2Tâm nau sŏng may tâm rkhail gâp, jêh ri ăn gâp jêng kon me.
 Rkêng tôr may ma gâp, jêh ri tâm rklaih gâp.
3Ăn may jêng lŭ gâp dơi gŭ, ta nây gâp dơi mbe ƀa ƀơ:
 May ăn jêh nau ntăm, gay may tâm rklaih gâp;
4Yorlah may jêng lŭ gâp, tâm rklaih gâp bơh ti bunuyh ƀai,
 Ma ti bunuyh kue jêh ri janh ƀai
5Yorlah may jêng nau gâp kâp gân,  Ơ kôranh Brah Yêhôva;
 Ma may gâp rnơm bơh gâp jêng mom.
6Gâp nsing ma may ntơm bơh nar ma deh ma gâp; may yơh ăn gâp du luh tă bơh ndŭl me gâp;
 Gâp mra tâm rnê ma may ƀaƀơ.
7Gâp jêng nau hih rhâl ma lĕ rngôch bunuyh
 Ƀiălah may jêng ntŭk nâp gâp krap
8Mbung gâp mra tâm rnê ma may
 Jêh ri yơk mbah ma may ăp nar
9Lơi ta dun gâp tơ lah gâp lĕ ranh,
 Tơlah n'hâm suan gâp lĕ djoh, lơi ta cha lơi gâp;
10Yorlah phung rlăng đah gâp ngơi ma gâp,
 Phung rmiăt huêng gâp tâm nchră ndrăng khân păng,
11Khân păng lah, Brah Ndu cha lơi păng jêh;
 Ntâp păng, kuăn rdâng păng,
 Yorlah mâu geh bunuyh tâm rklaih păng ôh
12Ơ Brah Ndu, lơi gŭ ngai đah gâp ôh;
 Ơ Brah Ndu gâp, ndal kơl gâp.
13Ăn phung ƀư ngroh huêng gâp, geh nau bêk jêh ri rai yot;
 Mbu nâm joi nau ƀư mhĭk ma gâp, geh nau bêk jêh ri nau gơm mưch, nkŭm khân păng.
14Ƀiălah gâp mra kâp gân ƀaƀơ
 Jêh ri gâp mra tâm rnê ma may lơ hô âk.
15Bâr mbung gâp mra mbơh nau sŏng srăng may; Jêh ri nau may tâm nklaih ăp nar;
 Yorlah gâp mâu dơi kơp mrô khân păng
16Gâp mra nkoch bri nau brah Kôranh Brah Yêhôva;
 Gâp mra mbơh nau sŏng may, kanŏng ma nau sŏng may.
17Ơ Brah Ndu, may ntĭm nti an jêh gâp bơh gâp hôm mom.
 Jêh ri tât ta nar aơ, gâp mbơh kan khlay may
18Lơi ta chalơi gâp ôh,
 Ơ Brah Ndu, tơlah gâp ranh jêh ri ndra jêh.
 Tât gâp mbơh jêh nau dăng ka tang ma rnôk kan dơ̆, Nau brah may ma ăp kon sau.
19Nau rŏng may, Ơ Brah Ndu, prêh ngăn;
 Nơm ƀư jêh âk kan toyh,
 Ơ Brah Ndu, mbu mra jêng tâm ban ma may?
20May yơh tâm mpơl jêh ma hên âk nau rêh ni toyh,
 Mra mplơ̆ nau rêh ma hên.
 Jêh ri mra ăn hên hao luh tă bơh ntu jru tâm neh ntu.
21Ăn may n'hao an nau toyh gâp,
 Jêh ri lŏ plơ̆ rthi nuih gâp.
22Gâp mra tâm rnê ma may ma bâr dĭng.
 Gâp mra mprơ ma nau nanê̆ may,
 Ơ Brah Ndu gâp;
 Ma may yơh gâp mra mprơ, tâm mê ma gong rêng
 Ơ Nơm kloh Ueh ma Israel.
23Bâr mbung mra nter hâk tơ lah gâp mprơ tâm rnê ma may.
 Nđâp ma huêng gâp may hŏ tâm chuai jêh.
24Mpiăt gâp tâm ban lĕ mra mbơh nau sŏng may ăp nar;
 Yorlah bu ƀư bêk, jêh ri tâm rlŭk jêh nau mĭn phung ŭch ƀư ma gâp.