48

Nau Uueh Jêh Ri Nau Chrêk Rmah Yôk Siôn

 Nau mprơ kon Kôrê
1Yêhôva jêng toyh, jêh ri khư ma lĕ nau tâm rnê
 Tâm ƀon Brah Ndu he ta kalơ yôk kloh ueh Păng
2Yôk Siôn jêng ueh mpeh bah yôk ƀon hađăch toyh, geh nau răm maak ma lĕ rngôch neh ntu.
3Tâm phung ngih hađăch păng
 Brah Ndu tâm mpơl Păng nơm jêng ntuk du krap.
4Yorlah, aơ, phung hađăch tâm nal jêh Khân păng rgăn ndrel n'grup
5Khân păng uănh ta Siôn, jêh ri hih rhâl Uh ah jêh ri du krap gơnh.
6Ta ntuk nây khân păng geh nau râp sâr
 Khân păng geh nau ji ngăn, tâm ban ma bu ur dôl n'gơch.
7Brah Ndu dong rmlông sial tă bơh lơ
 Njach chah kŭmpăn Tarêsi.
8Nau phung hên ho tăng, ho saơ ngăn Tâm ƀon Yêhôva ma phung kahan âk tâm ƀon Brah Ndu hên.
 Brah Ndu rdâk njêng păng ma nau nâp rjăp n'ho ro.
9Ơ Brah Ndu tâm nklang sưng hađăch may
 Phung hên mĭn ma nau ueh lăng may.
10Ơ Kôranh Brah Ndu mâm ƀư amoh may, jêh ri nau tâm rnê ma may tâm ban pô nây lĕ, ăn tât ta ntuk dut bri neh.
 Ti ma may bêng ma nau song srăng
11Yor nau may phat dôih Ăn yôk
 Siôn maak Ăn phung kon bu ur Yuda răm rhơn
12Hăn ndăch jum yôk Siôn. Hăn nsong ndăch jŭm păng. Kơp tum păng.
13Uănh pêr n'gar păng
 Sek uănh phung ngih hađăch păng;
 Gay ma nkoch bri ma phung mpôl băl kandơ̆.
14Yorlah Brah Ndu aơ jêng Brah Ndu phung hên n'ho ro mro mrăng.
 Păng njun leo he tât nar he khĭt.