66

Tâm Rnê Ma Brah Ndu Yor Kan Brah Păng Ƀư Jêh Ri Yor Nau Mbơh Sơm

 Ma kôranh phung mprơ. Du nau mprơ ơm.
1Ơ lĕ neh ntu, nter răm hom ma Brah Ndu
2Mprơ hom nau chrêk rmah ma amoh Păng
 Tâm rnê jêh ri yơk mbah ma Brah Ndu
3lah ma Brah Ndu pô aơ: "Kon may toyh ngăn ngên! Phung rlăng đah may mra sĭt lăp may.
4Lĕ neh ntu mra mbah yơk ma may, jêh ri mprơ tâm rnê ma may.
 Khân păng mprơ tâm rnê ma amoh may. (Sêla)
5Văch jêh ri uănh lĕ nau Brah Ndu ƀư.
 Khân păng ƀư ma kon bunuyh jêng khlay ngăn.
6Păng tâm rgâl dak rlai jêng neh sơh
 Khân păng hăn jâng rgăn dak krong.
 Yor nau nây he geh nau răm maak tâm Păng.
7Păng chiă uănh n'ho ro ma nau brah Păng
 Măt Păng sek uănh lĕ mpôl băl bunuyh
 Lơi ta ăn phung rlăng n'hao êng khân păng (Sêla)
8Ơ phung bunuyh ƀon lan tâm rnê hom ma Brah Ndu he.
 Ăn bu iăt bâr ma nau tâm rnê Păng.
9Păng yơh mât huêng he gŭ rêh.
 Mâu ăn jâng he mpât.
10Yorlah may long uănh jêh hên, ơ Kôranh Brah ah.
 Đăp nti hên tâm ban ma bu nkra prăk
11may njun jêh hên tâm jal. Dăp ndơ ăn hên anh jâk ngăn.
12Brah Ndu ăn bu ncho seh ta kalơ bôk hên.
 Hên rgăn jêh unh jêh ri dak
 Ƀiălah Brah Ndu njun leo hên ta ntuk ndrong kuăng.
13Gâp mra lăp tâm ngih brah may ma ndơ ƀư brah gŭch.
 Gâp mra mplơ̆ ăn lĕ nau gâp ton jêh ma may
14Nau bâr mbung gâp ho ton jêh
 Jêh ri bâr mbung gâp ho ngơi jêh dôl geh nau uh ah.
15gâp mra nhhơr ma may biăp lay jêng mpa ƀư brah gŭch,
 Ma ngi biăp nkuăng; gâp mra nhhơr ndrôk nkuăng, nđâp ma biăp nkuăng. (Sêla)
16Ơ phung blau klach yơk mbah ma Brah Ndu, hăn iăt hom
 Jêh ri gâp mra nkoch bri moh nau păng ƀư jêh ma huêng gâp.
17Gâp kuăl mbơh sơm jêh ma Păng ma bâr mbung gâp.
 Jêh ri mpiăt gâp mprơ tâm rnê ma Păng
18Tơlah nuih n'hâm gâp geh nau mĭn mhĭk.
 Kôranh Brah mâu mra iăt nau gâp ôh.
19Ƀiălah nanê̆ Brah Ndu ho tăng jêh; păng rkêng jêh tôr, iăt nau, iăt bâr gâp ngơi.
20Mât ton tâm rnê ma Brah Ndu.
 Păng mâu mâp dun ôh nau gâp kuăl mbơh sơm
 Mâu lĕ păng sok sĭt lơi nau ueh Păng tâm gâp.