111

Nau Tâm Rnê Ma Yêhôva Yor Nau Ueh Păng

1Halêluya. Gâp mra tâm rnê ma Yêhôva, ma lĕ nuih n'hâm gâp, tâm nau tâm nchră, jêh ri nau tâm rƀŭn phung sŏng.
2Kan Yêhôva jêng toyh,
 Lĕ rngôch phung rŏng ma păng tĭng joi kan nây.
3Kan păng jêng nau yơk jêh ri nau rnam;
 Jêh ri nau sŏng păng gŭ n'ho ro.
4Păng ăn bu kah gĭt ma kan khlay păng ƀư jêh;
 Yêhôva jêng ueh jêh ri blau yô̆.
5Păng ăn jêh ndơ sông sa, ma phung klach yơk ma păng;
 Păng kah gĭt ƀaƀơ, ma nau păng tâm rnglăp.
6Păng tâm mpơl jêh, ma phung ƀon lan păng, nau brah kan păng.
 Tơlah păng jao ma khân păng, drăp ndơ dơn phung mpôl băl.
7Kan ti păng jêng nau ngăn, jêh ri nau di;
 Lĕ nau păng chih, jêng nau nanê̆.
8Khân păng gŭ nâp n'ho ro;
 Ƀư jêh ma nau na nê̆, jêh ri nau sŏng.
9Păng njuăl jêh nau tâm rnê, ma phung ƀon lan păng;
 Păng ntăm an, nau păng tâm rnglăp gŭ n'ho ro.
 Amoh păng kloh ueh, jêh ri khư klach.
10Nau klach yơk mbah ma Yêhôva, jêng tơm ma nau blau mĭn;
 Mbu nâm tĭng ndô̆ nau păng ntăm, geh nau gĭt rbăng ueh;
 Nau tâm rnê ma păng gŭ n'ho ro.