74

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Pơklaih Lŏn Čar Ƀing Israel

Tơlơi bơni hơơč Asap adoh.
  1Ơ Ơi Adai hơi, yua hơget Ih hơngah lui hĭ laih ƀing gơmơi hlo̱m ƀo̱m lĕ?
   Yua hơget Ih hil hĭr hăr pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơmơi jing tơpul triu Ih pô lĕ?
  2Pơmĭn ƀlơ̆ng bĕ kơ ƀing ană plei Ih anŭn, jing ƀing Ih hơmâo ruah laih kơ Ih pô đưm hlâo adih,
   jing ƀing Ih song mă laih mơ̆ng hlŭn mơnă kiăng kơ jing kơnung djuai Ih pô.
   Hơdơr bĕ kơ Čư̆ Ziôn, jing anih Ih dŏ laih hlâo adih.
  3Rơbat nao kơsem lăng bĕ amăng anih răm rai hĭ hlo̱m ƀo̱m anai;
   ƀing rŏh ayăt gơmơi hơmâo pơrai hĭ laih abih bang gơnam amăng Sang Yang Ih.

  4Ƀing rŏh ayăt Ih hơmâo ur dreo dưi hĭ laih amăng anih rơgoh hiam Ih anŭn;
   ƀing gơñu hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih hla gru gơñu pơ anŭn jing gru kơnăl kơ tơlơi ƀing gơñu dưi hĭ.
  5Ƀing gơñu ngă kar hăng mơnuih kŏh kơyâo
   dro̱m hĭ khul kơyâo hăng jo̱ng gơñu amăng glai kơmrơ̆ng.
  6Ƀing gơñu taih pơrai hĭ abih bang pơnăng kơyâo arăng treh trah anŭn
   hăng mơmu̱t prŏng laih anŭn hăng jo̱ng gơñu.
  7Ƀing gơñu pơglưh hĭ Sang Yang Ih laih anŭn čuh pơrai hĭ hăng apui;
   ƀing gơñu pơgrĭ hĭ anih Ih dŏ jing anih arăng kơkuh pơpŭ kơ anăn Ih.
  8Ƀing gơñu pơmĭn amăng pran jua gơñu tui anai, “Ƀing ta či pơrai hĭ ƀing Israel abih hlo̱m,”
   tui anŭn ƀing gơñu ăt čuh pơrai hĭ mơ̆n abih bang anih rơgoh hiam Ih amăng lŏn čar gơmơi.
  9Ƀing gơmơi ƀu ƀuh khul tơlơi mơsêh mơyang dơ̆ng tah,
   laih anŭn kŏn hơmâo ƀing pô pơala lơi dŏ glaĭ;
   amăng ƀing gơmơi ƀu hơmâo ôh hlơi pô thâo krăn hơdôm sui dơ̆ng tơlơi truh sat anai či rơgao hĭ.

  10Ơ Ơi Adai hơi, hơdôm sui dơ̆ng ƀing rŏh ayăt gơmơi dŏ klao djik kơ Ih lĕ?
   Ƀing gơñu či djik djak kơ anăn Ih nanao hă?
  11Yua hơget Ih hơngah ƀu yơr tơbiă ôh tơngan Ih kiăng kơ djru ƀing gơmơi lĕ?
   Rơkâo kơ Ih yơr tơbiă bĕ tơngan gah hơnuă Ih mơ̆ng tơda Ih kiăng kơ pơrai hĭ ƀing gơñu.

  12Samơ̆ wơ̆t tơdah tui anŭn, Ơ Ơi Adai ăh, kâo thâo Ih yơh jing pơtao gơmơi čơdơ̆ng mơ̆ng blung hlâo,
   Ih hơmâo dưi hĭ laih kơ ƀing rŏh ayăt gơmơi amăng lŏn čar gơmơi lu wơ̆t laih.
  13Ih yơh pơkăh pơpha ia rơsĭ hăng tơlơi kơtang mơyang Ih,
   laih anŭn taih pơčah hĭ akŏ hlô prŏng amăng ia rơsĭ;
  14Ih yơh taih pơčah hĭ akŏ hlô krin Liweyathan
   laih anŭn jao brơi drơi jan hlô anŭn jing añăm ƀơ̆ng kơ hlô mơnơ̆ng amăng tơdron ha̱r.
  15Ih yơh pơtơbiă rai phŭn ia bluh laih anŭn kơ hơnŏh ia rô;
   samơ̆ Ih ăt pơthu hĭ khul ia krong rô nanao mơ̆n.
  16Ih yơh hơmâo pơjing rai laih hrơi laih anŭn mlam;
   Ih hrih pơjing rai laih yang hrơi hăng yang blan;
  17Ih yơh pơkă laih guai kơ lŏn tơnah hăng ia rơsĭ;
   laih anŭn Ih ăt pơjing rai bơyan phang laih anŭn bơyan puih mơ̆n.

  18Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih anăm ngă amơ̱ng ôh kơ tơlơi ƀing rŏh ayăt klao djik kơ Ih,
   anŭn jing ƀing mlŭk yơh pơhiăp mơhiăh kơ anăn Ih.
  19Rơkâo Ih anăm wơr bĭt hĭ nanao ôh ƀing gơmơi jing ƀing ană plei Ih hlak tŭ ƀing rŏh ayăt anŭn kơtư̆ juă;
   anăm lui raih hĭ ôh ƀing gơmơi jing ƀing tơdu kar hăng čim pơrơgŏm;
   anăm lui raih hĭ ôh ƀing gơmơi kơ tơpul hlô mơnơ̆ng kheñ đet anŭn!
  20Rơkâo kơ Ih pơgiŏng hĭ bĕ tơlơi pơgop Ih pơjing laih hăng ƀing gơmơi,
   yuakơ rĭm anih kơnăm amăng lŏn čar anai bă blai hăng anih ƀing ƀrưh ƀai.
  21Rơkâo kơ Ih anăm brơi kơ ƀing gơmơi jing ƀing arăng kơtư̆ juă anŭn kơdŭn đuaĭ mlâo mlañ ôh,
   samơ̆ brơi bĕ kơ ƀing ƀun rin laih anŭn ƀing kơƀah kơƀap bơni hơơč kơ anăn Ih.

  22Ơ Ơi Adai hơi, rơkâo kơ Ih pô tơgŭ đĭ bĕ, pơrơklă bĕ kơ ƀing rŏh ayăt kơ tơlơi ƀing gơñu jing soh!
   Ih hơdơr glaĭ bĕ kơ tơlơi ƀing mlŭk anŭn klao djik kơ Ih rĭm hrơi mlam.
  23Anăm wơr bĭt hĭ ôh hiăp ƀing rŏh Ih ur dreo hil nač anŭn,
   jing dơnai hiăp ƀing ayăt Ih ur ƀu thâo pơdơi ôh anŭn.