90

Ntu 4

(Zaaj nkauj 90 - 106)

Vaajtswv nyob moog ib txhws

Mauxe kws yog Vaajtswv tug tuabneeg tej lug thov.
  1Au tug Tswv, koj yeej yog peb lub chaw nyob
   txhua tam lug le.
  2Ua ntej kws toj roob hauv peg
   tsw tau tshwm lug,
  hab koj tsw tau tswm lub nplajteb
   hab lub qaab ntuj,
  koj yeej yog Vaajtswv ib txwm thau u lug
   moog ib txhws tsw kawg.

  3Koj ua rua tuabneeg rov ua moov aav,
   hab has tas, “Tuabneeg tej tub ki 'e,
   ca le rov qaab lauj!”
  4Ib txheeb xyoo koj saib zoo le naag mo
   kws dhau lug lawm xwb,
  lossws zoo le ib lub caij ib tsoo teev
   thaus tsaus ntuj.
  5Koj muab tuabneeg kuav hlo moog,
   puab zoo le zaaj npau suav,
   zoo le tej nroj tsuag kws taagkig nyav tuaj,
  6thaus taagkig kuj hlub mog nyoos,
   thaus tsaus ntuj kuj tuag tshaav ntsws lawm.

  7Peb raug koj txujkev chim ntxuav pov tseg,
   koj txujkev npau tawg ua rua peb
   ntshai poob sab nthaav.
  8Koj muab peb tej kev txhum
   txawb rua ntawm koj lub xubndag,
  tej kev txhum kws peb ua nraim quas nreeg
   koj muab txawb rua qhov pum kev
   taab meeg koj.
  9Peb lub noob nyoog pluj quas zug taag
   rua huv koj txujkev npau tawg,
  peb lub naj xyoo kawg quas zug
   yaam le xyu ib paas xwb.
  10Peb noob nyoog
   tsuas yog xyaa caum xyoo xwb,
  lossws nyob ntawm peb tug zug
   kuj txug yim caum xyoo.
  Tassws swm neej nyob hov
   tsuas yog muaj num khwv hab kev ceblaaj,
   tsw ntev kuj pluj taag hab peb kuj dua lawm.

  11Leejtwg paub koj txujkev chim tug fwjchim?
   Koj txujkev npau tawg
   npaum le kws peb paub ntshai koj.
  12Thov koj qha kuas peb paub
   suav peb txhua nub,
   sub peb lub sab txhad muaj tswvyim.
  13Au Yawmsaub, thov koj rov lug.
   Tseed tshuav ntev le caag?
   Thov koj khuvleej koj cov tub qhe.
  14Thov pub kuas thaus taagkig
   peb tsau npo koj txujkev hlub kws ruaj khov,
  sub peb txhad zoo sab
   hab xyiv faab taag peb swm neej.
  15Thov pub kev xyiv faab rua peb ntau nub
   npaum le kws koj ca peb raug txom nyem,
  hab ntau xyoo npaum le kws
   peb ntswb xwm txheej phem.
  16Thov ua koj tej num tshwm
   rua koj cov tub qhe pum,
  hab pub koj tug fwjchim luj kawg
   tshwm rua puab tej tub ki pum.
  17Thov tug Tswv kws yog peb tug Vaajtswv
   txujkev hlub lug rua sau peb,
  thov tuav tej kws peb txhais teg ua
   nyob ruaj rua peb,
  thov tuav tej kws peb txhais teg ua
   kuas nyob ruaj lauj!