90

SŎP HRĂ TAL PĂ̱

Tơlơi Adoh Hơđăp 90–106

Tơlơi Hơdip Hlŏng Lar Ơi Adai Laih Anŭn Tơlơi Hơdip Tañ Rơgao Mơnuih Mơnam

Tơlơi Môseh, ding kơna Ơi Adai, iâu laĭ
  1Ơ Khua Yang hơi, Ih yơh jing kar hăng sang kơ ƀing gơmơi dŏ
   amăng abih bang rơnŭk.
  2Hlâo kơ Ih hrih pơjing khul bŏl čư̆
   ƀôdah pơjing rai kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă,
   Ih yơh jing Ơi Adai hlŏng lar ƀu hơmâo phŭn rơjŭng ôh.

  3Ih hơmâo pơjing rai laih mơnuih mơnam mơ̆ng ƀruih lŏn đưm hlâo adih
   laih anŭn brơi kơ gơ̆ wơ̆t glaĭ pơ ƀruih lŏn hăng laĭ tui anai,
   “Wơ̆t glaĭ bĕ pơ ƀruih lŏn, Ơ ƀing mơnuih mơnam.”
  4Sa-rơbâo thŭn ƀơi anăp Ih jing kar hăng sa hrơi đôč;
   hơdôm thŭn anŭn jing kar hăng hrơi tơ̆m brơi phrâo rơgao đôč yơh,
   ƀôdah jing be̱r kar hăng kuăl mông pĭt amăng mlam yơh.
  5Ih ba pơđuaĭ hĭ ƀing gơmơi kar hăng amăng ia li̱ng;
   tơlơi hơdip ƀing gơmơi ƀu dŏ sui hloh kơ tơlơi rơpơi ôh.
   Ƀing gơmơi jing kar hăng khul rơ̆k čăt đĭ amăng mơguah;
  6amăng mơguah anŭn, rơ̆k anŭn prŏng đĭ laih anŭn čơnŭh tơbiă bơnga,
   samơ̆ gliu krô hăng djai hĭ amăng hrơi klăm yơh.

  7Ƀing gơmơi huĭ bra̱l yuakơ tơlơi hil đet Ih;
   ƀing gơmơi răm rai hĭ yua mơ̆ng tơlơi hil ƀrŭk Ih yơh.
  8Ih dưm khul tơlơi soh gơmơi gah anăp Ih,
   wơ̆t tơdah khul tơlơi soh hơgŏm gơmơi, Ih ăt dưi ƀuh mơ̆n.
  9Tơlơi hơdip gơmơi jing hĭ be̱r yơh yuakơ tơlơi hil Ih,
   laih anŭn rơngiă hĭ thĕng kar hăng asăp suă pran yơh.
  10Kơnơ̆ng tơjuhpluh thŭn yơh jing abih thŭn ƀing gơmơi juăt hơdip,
   ƀôdah sui hloh kơnơ̆ng truh kơ sapănpluh thŭn dơ̆ anŭn yơh, tơdah ƀing gơmơi kơtang rơjăng;
  samơ̆ tơlơi sui anŭn kơnơ̆ng ba rai kơ ƀing gơmơi tơlơi tơnap tap bơngơ̆t bơngañ đôč yơh;
   khul thŭn anŭn tañ rơgao hĭ laih anŭn ƀing gơmơi đuaĭ hĭ thĕng kar hăng čim pŏr đuaĭ hĭ yơh.

  11Hlơi pô dưi pơmưn thâo abih tơlơi hil dưi kơtang Ih lĕ?
   Tơlơi hil đet Ih jing kri̱p yi̱p kar hăng tơlơi huĭ pơpŭ ƀing gơmơi năng hơmâo kơ Ih yơh.
  12Tui anŭn, pơtô bĕ kơ ƀing gơmơi thâo krăn tơlơi hơdip gơmơi kơnơ̆ng jing be̱r đôč,
   kiăng kơ ƀing gơmơi dưi hơmâo tơlơi rơgơi Ih amăng jua pơmĭn gơmơi yơh.

  13Ơ Yahweh hơi, wơ̆t glaĭ djru ƀing gơmơi bĕ.
   Hơbĭn sui dơ̆ng Ih ăt dŏ hil kơ ƀing gơmơi lĕ?
   Pap mơñai brơi bĕ kơ ƀing gơmơi ƀing ding kơna Ih anai!
  14Pơhrăp bĕ ƀing gơmơi rĭm mơguah hăng tơlơi khăp hiam klă Ih,
   kiăng kơ ƀing gơmơi dưi adoh bơni hơ̆k mơak amăng abih hrơi ƀing gơmơi dŏ hơdip yơh.
  15Lu hrơi laih Ih hơmâo pha brơi laih tơlơi rơngot hơning kơ ƀing gơmơi,
   laih anŭn lu thŭn laih ƀing gơmơi hơmâo tŭ mă laih tơlơi tơnap tap,
   tui anŭn pha brơi bĕ kơ ƀing gơmơi lu hrơi lu thŭn mơak mơai.
  16Brơi bĕ kơ ƀing gơmơi, jing ƀing ding kơna Ih anai, dưi ƀuh glaĭ khul bruă kơtang mơyang Ih ngă;
   brơi bĕ kơ ƀing ană tơčô gơmơi dưi ƀuh tơlơi ang yang kơtang Ih.

  17Ơ Khua Yang Ơi Adai gơmơi hơi, rơkâo tơlơi bơni hiam Ih dŏ bĕ hăng ƀing gơmơi,
   laih anŭn pha brơi bĕ kơ ƀing gơmơi dưi jing amăng abih bruă tơngan ƀing gơmơi ngă!
   Sĭt pơkơjăp brơi bĕ abih bang bruă tơngan gơmơi ngă dưi jing!