19

Tơlơi Ang Yang Yahweh Amăng Kơyâo Pơtâo Mơnơ̆ng Mơnuă

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Rơđah rơđo̱ng biă mă yơh adai rơngit pơrơđah tơlơi ang yang prŏng prin Ơi Adai!
   Sĭt hơdôm bruă tơngan Ñu hơmâo hrih pơjing, adai adih yơh pơrơđah hiam klă biă mă!
  2Rĭm hrơi pơrơđah kơ mơnuih mơnam dưi ƀuh tơlơi ang yang prŏng prin anŭn;
   rĭm mlam ruai pơhaih kơ mơnuih ƀuh hơdôm bruă tơngan Ñu anŭn.
  3Adai rơngit ƀu hơmâo tơlơi pơhiăp ôh, kŏn hơmâo boh hiăp lơi;
   jua pơhiăp gơñu mơnuih mơnam ƀu thâo hơmư̆ ôh;
  4samơ̆ gru pơthâo gơñu găn nao amăng djŏp djang lŏn tơnah,
   laih anŭn tơlơi pơrơđah gơñu hing hyu truh pơ rơnuč lŏn tơnah.

  Ơi Adai pơkra laih sa boh anih dŏ amăng adai rơngit kơ yang hrơi;
  5tui anŭn yang hrơi anŭn tơbiă rai rĭm mơguah kar hăng sa čô met han hơ̆k mơak,
   hrup hăng mơnuih pơlông kơtang mơak kiăng kơ pơlông đuaĭ.
  6Yang hrơi anŭn čơdơ̆ng tơbiă mơ̆ng rơnuč adai gah ngŏ̱ hăng lê̆ nao pơ rơnuč adai gah yŭ̱.
   Ƀu hơmâo mơnơ̆ng hơget ôh dưi hơgŏm mơ̆ng tơlơi pơiă hlơr ñu.

Tơlơi Juăt Yahweh

  7Tơlơi juăt Yahweh jing hlo̱m ƀo̱m;
   tơlơi juăt anŭn pha brơi tơlơi kơtang phrâo.
  Khul tơlơi pơtă pơtăn Yahweh jing tơlơi năng kơ đaŏ kơnang;
   tơlơi pơtă pơtăn anŭn pha brơi tơlơi rơgơi kơ hlơi pô kơƀah hĭ tơlơi rơgơi.
  8Khul tơlơi hơduah kiăng Yahweh jing djơ̆,
   laih anŭn pran jua ƀing hlơi pô gưt tui hơdôm tơlơi kiăng anŭn jing mơak mơai yơh.
  Khul tơlơi pơđar Yahweh jing tơpă hiam
   laih anŭn pha brơi tơlơi thâo hluh kơ tơlơi pơmĭn.
  9Tơlơi huĭ pơpŭ kơ Yahweh jing hiam klă;
   tơlơi huĭ pơpŭ anŭn ăt či dŏ nanao hlŏng lar.
  Khul tơlơi phat kơđi Yahweh jing djơ̆ tơpă;
   tơlơi phat kơđi anŭn nanao djơ̆ găl soh sel.
  10Abih tơlơi phat kơđi anŭn jing yom hloh kơ mah hiam,
   sĭt yom hloh kơ mah phŭn yơh;
  khul tơlơi phat kơđi anŭn ăt hiam hloh kơ ia hơni,
   sĭt mơmĭh hloh kơ ia hơni phŭn yơh.
  11Laih dơ̆ng khul tơlơi anŭn yơh pơkơđiăng kơ kâo, jing ding kơna Ih anai;
   tơdah kâo gưt tui khul tơlơi phat kơđi anŭn, kâo tŭ mă tơlơi bơni hiam yơh.

  12Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi thâo krăn abih tơlơi soh ñu pô;
   pơklaih kâo đa, Ơ Yahweh hơi, mơ̆ng khul tơlơi soh kâo ƀu thâo krăn ôh!
  13Ăt anăm brơi kâo ngă ôh khul tơlơi soh sat kâo thâo krăn;
   anăm brơi gơñu git gai kâo ôh.
  Tui anŭn, kâo či jing agaih hlo̱m ƀo̱m
   laih anŭn ƀu či đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Ih ôh.

  14Brơi boh hiăp amăng bah kâo hăng tơlơi pơmĭn pran jua kâo jing tơlơi năng kơ Ih mă tŭ,
   Ơ Yahweh, Pô Pơgang kâo laih anŭn Pô Song mă kâo!