71

Tơlơi Pô Tha Rơma Iâu Laĭ

  1Ơ Yahweh ăh, amăng Ih yơh kâo dŏ kơđap;
   anăm brơi kâo thuơ hĭ mlâo mlañ ôh!
  2Djru kâo laih anŭn pơrơngai hĭ kâo bĕ, yuakơ Ih jing tơpă hơnơ̆ng.
   Rơkâo Ih pơđi̱ng hơmư̆ laih anŭn pơklaih hĭ kâo bĕ!
  3Rơkâo kơ Ih jing bĕ kar hăng pơtâo prŏng anih dŏ kơđap kâo,
   jing anih kơđông kơjăp kiăng pơgang kâo;
   Ih yơh jing anih pơtâo kâo đuaĭ kơdŏp laih anŭn anih răng pơgang kâo.

  4Ơ Ơi Adai kâo hơi, pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng tơngan ƀing sat ƀai,
   jing mơ̆ng tơlơi dưi ƀing ƀrưh mơhiăh kheñ đet anŭn.
  5Ơ Khua Yang Yahweh hơi, kâo čang rơmang amăng Ih yơh;
   kâo đaŏ kơnang laih amăng Ih čơdơ̆ng mơ̆ng kâo dŏ čơđai.
  6Kâo kơnang ƀơi Ih mơ̆ng hrơi tơkeng kơ kâo;
   Ih hơmâo pơgang laih kâo čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi kâo tơbiă rai mơ̆ng kian amĭ kâo.
   Tui anŭn, kâo bơni hơơč kơ Ih nanao yơh.

  7Tơlơi hơdip kâo jing tơlơi pơhơmutu kơ lu mơnuih,
   yuakơ Ih jing pô kơtang răng pơgang kâo.
  8Kâo bơni kơ Ih amăng abih hrơi mlam
   laih anŭn amăng bah kâo pơhaih tơlơi hiam rô̆ Ih nanao.

  9Anăm hơngah lui hĭ ôh kâo tơdang kâo ră anai tha rơma laih;
   anăm lui raih hĭ ôh kâo tơdang kâo ră anai tơdu rơmơ̆n laih.
  10Ƀing rŏh ayăt kâo pơhiăp ƀrưh ƀai kơ kâo;
   ƀing gơñu pơhiăp pơčrŏng sai hăng tơdruă kiăng mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip kâo.
  11Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Ơi Adai hơmâo lui raih hĭ ñu laih;
   bơbĕ ta kiaŏ tui mă ñu;
   yuakơ ƀu či hơmâo hlơi pô dơ̆ng tah dưi pơklaih hĭ ñu!”
  12Ơ Ơi Adai hơi, anăm dŏ ataih hĭ mơ̆ng kâo ôh;
   Ơ Ơi Adai kâo hơi, rơkâo kơ Ih tañ djru kâo đa!
  13Brơi bĕ kơ ƀing pơhiăp sat pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo
   jing hĭ mlâo mlañ laih anŭn răm rai hĭ.
  Brơi bĕ kơ ƀing hlơi hơduah kiăng pơrăm kâo
   buh mă bĕ tơlơi mlâo mlañ laih anŭn tơlơi djik djak.

  14Samơ̆ kâo či čang rơmang Ih djru kơ kâo nanao yơh,
   laih anŭn kâo či bơni hơơč kơ Ih lu jai dơ̆ng yơh.
  15Amăng bah kâo či ră ruai tơlơi bruă hiam klă Ih yơh;
   amăng abih hrơi mlam kâo či ră ruai kơ tơlơi Ih pơklaih kâo,
   wơ̆t tơdah kâo ƀu dưi yap ôh hơdôm tơlơi bruă Ih ngă anŭn.
  16Kâo či nao pơhaih tơlơi kơtang Ih, Ơ Khua Yang Yahweh ăh;
   kâo či pơhiăp pơhaih tơlơi hiam klă Ih, kơnơ̆ng hơjăn tơlơi hiam klă Ih anŭn đôč yơh.
  17Ơ Ơi Adai hơi, Ih hơmâo pơtô laih kâo čơdơ̆ng mơ̆ng kâo dŏ čơđai,
   laih anŭn kâo ăt či ră ruai kơ khul bruă mơyang Ih nanao yơh.
  18Ră anai wơ̆t tơdah kâo tha laih anŭn čăt ƀŭk kô̱̆ laih,
   anăm lui raih hĭ ôh kâo, Ơ Ơi Adai ăh!
  Dŏ hrŏm hăng kâo bĕ tơl kâo pơhiăp pơhaih tơlơi dưi mơyang Ih laih anŭn tơlơi dưi kơtang Ih
   kơ ƀing ană tơčô kâo pơanăp adih.

  19Ơ Ơi Adai hơi, tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ih ƀing mơnuih mơnam pơhaih truh pơ adai rơngit adih yơh.
   Ih hơmâo ngă laih bruă mơnuă prŏng prin;
   Ơ Ơi Adai hơi, hlơi jing pô hrup hăng Ih lĕ?
  20Ih hơmâo brơi rai laih tơlơi tơnap tap rŭng răng ƀơi kâo,
   samơ̆ Ih či rŭ pơkơjăp glaĭ tơlơi kơtang kâo;
   Ih či răk wai kâo klaih mơ̆ng amăng luh pơsat.
  21Ih či brơi thim kơ kâo tơlơi pơpŭ pơyom hloh kơ hlâo adih,
   laih anŭn Ih či pơalum kâo dơ̆ng.

  22Sĭt yơh kâo či bơni hơơč kơ Ih hăng go̱ng trưng,
   yuakơ Ih jing Pô tŏng ten hăng kâo, Ơ Ơi Adai kâo ăh.
  Hăng go̱ng trưng kâo yơh, kâo či pĕ bơni kơ Ih sa tơlơi adoh,
   Ơ Pô Rơgoh Hiam ƀing Israel hơi.
  23Tơƀông kâo či ur dreo hơ̆k mơak yơh,
   tơdang kâo adoh bơni kơ Ih hăng abih jua bơngăt kâo
   yuakơ Ih hơmâo pơklaih hĭ laih kâo.
  24Bah jơlah kâo či ră ruai kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ih amăng abih hrơi mlam,
   yuakơ ƀing hlơi pô gir kiăng pơrăm hĭ kâo
   ƀing gơñu hơmâo mă tŭ tơlơi mlâo mlañ laih anŭn tơlơi djik djak yơh.