78

Lub keeb kwm kws Vaajtswv coj cov Yixayee

Zaaj nkauj Maxakh kws Axas sau.
  1Kuv cov tuabneeg 'e,
   ca le tig ntsej noog kuv tej lug qha,
  mej ca le tig ntsej noog
   tej lug ntawm kuv qhov ncauj.
  2Kuv yuav rua ncauj has paaj lug,
   kuv yuav has tej lug kws muab npog ca
   yaav thau u lawm,
  3yog has txug tej kws peb tau nov tau paub
   kws peb tej laug tau has rua peb.
  4Peb yuav tsw muab zais tsw qha
   rua puab tej tub ki,
  peb yuav pav rua txhua tam
   kws saamswm lug
  kuas paub txug Yawmsaub tej num
   kws tswm nyog qhuas
  hab nwg tug fwjchim,
   hab tej txujci phemfwj kws nwg tau ua.
  5Nwg tau tswm tsaa tej kaab ke
   rua huv Yakhauj
   hab rhawv kevcai rua huv Yixayee,
  yog tej kws nwg has kuas peb tej laug
   qha rua puab tej tub ki,
  6sub lwm tam txhad le paub txug tej nuav,
   yog puab tej tub ki
   kws tseed tsw tau yug lug,
  mas puab yuav sawv qha
   rua puab tej mivnyuas hab,
  7sub puab txhad muaj sab vaam
   rua huv Vaajtswv
  hab tsw nov qaab Vaajtswv tej num
   tassws tuav rawv nwg tej lug nkaw,
  8txhad tsw ua lawv le puab tej laug
   kws yog tam kws tawv ncauj hab faav xeeb,
  yog tam kws sab tsw ruaj khov,
   hab tsw muaj lub sab xwb rua Vaajtswv.

  9Cov tuabneeg Efa‑i coj neev nti
   thim ntawm tshaav rog rov qaab
   rua nub kws ua rog.
  10Puab tsw tuav Vaajtswv tej lug cog tseg
   hab tsw kaam ua lawv le
   Vaajtswv txuj kevcai.
  11Puab tsw ncu txug
   tej kws Vaajtswv tub ua lug lawm
  hab ncu tsw txug tej txujci phemfwj
   kws nwg ua tshwm rua puab.
  12Nwg tub ua tej num phemfwj
   rua puab tej laug lub qhov muag pum ntsoov
   huv Iyi tebchaws hab huv tej laj teb Xau‑aa.
  13Nwg muab dej havtxwv faib hlo rua ob saab
   ca puab hlaa huv plawv moog,
  nwg ua rua dej tauv rua ob saab
   yaam le ntsaa loog.
  14Nruab nub nwg muab tauv fuab coj puab
   mo ntuj nwg ua nplaim tawg ci
   coj puab ib mos kaaj ntug.
  15Nwg phua tej pob zeb
   huv tebchaws moj saab qhua
  hab pub dej rua puab haus ntau kawg le
   yaam nkaus le txhawv huv qhov tub lug.
  16Nwg ua dej txhawv huv phaab zeb lug,
   nwg ua dej ndwg lug
   yaam nkaus le ib tug nam dej.

  17Los puab tseed yimfuab ua txhum rua nwg,
   puab faav xeeb rua Vaajtswv
   kws Luj Dua Ndais huv ntuj nraag teb do.
  18Puab txhob txwm swm Vaajtswv,
   puab txhad kuas Vaajtswv
   pub tej kws puab nqhes rua puab noj.
  19Puab tshev ywg Vaajtswv tas,
   “Vaajtswv yuav npaaj tau rooj mov rua peb noj
   huv tebchaws moj saab qhua nuav lov?
  20Vaajtswv ntaus phaab zeb ua rua dej
   txhawv lug hab dej ndwg lug nyaab hlo ntug.
  Nwg yuav muab tau mov tau nqaj
   rua nwg haiv tuabneeg noj hab lov?”
  21Vem le hov, thaus Yawmsaub nov lawm
   nwg npau tawg kawg le,
  mas muaj suavtawg tshwm plawg rua Yakhauj,
   hab nwg chim luj quas zug rua Yixayee,
  22tsua qhov puab tsw ntseeg Vaajtswv
   hab tsw tso sab rua nwg tug fwjchim
   kws cawm tau kuas dim.
  23Txawm le caag los nwg tseed
   has tau lub ntuj hab qheb tau rooj ntug.
  24Nwg tso mana lug rua puab noj
   nwg pub tej mov sau ntuj lug rua puab.
  25Tuabneeg tau noj tej tubkhai ntuj tej mov,
   Vaajtswv pub mov rua puab noj
   nplua quas mag.
  26Nwg ua rua cua saab nub tuaj
   ntsawj rua sau ntuj
  hab nwg swv nwg tug fwjchim
   coj tej cua kws nyob saab nraag ntsawj tuaj.
  27Nwg tso nqaj lug rua puab
   yaam nkaus le tej moov aav,
  yog cov noog yaa lug
   coob npaum le tej xuab zeb huv havtxwv.
  28Nwg tso poob lug rua huv plawv puab lub zog,
   poob rua ib ncig puab tej chaw nyob.
  29Puab tau noj tsau npo,
   vem yog Vaajtswv pub
   tej kws puab nqhes rua puab.
  30Ua ntej kws puab tsw tau zoo nqhes,
   thaus kws nqaj tseed nyob
   huv puab qhov ncauj,
  31Vaajtswv txujkev npau tawg
   tshwm rua puab,
  nwg tua puab cov tuabneeg
   kws muaj zug heev dua luas pov tseg,
  yog nwg muab cov tuabneeg
   kws zoo tshaaj huv cov Yixayee pov tseg.

  32Txawm yog muaj tej xwm nuav huvsw
   los puab tseed ua txhum.
  Txawm yog nwg ua tej num phemfwj
   los puab tsw ntseeg.
  33Nwg txhad ua rua puab lub noob nyoog
   pluj taag yaam nkaus le ua paa xwb,
  hab ua rua puab lub naj lub xyoos
   pluj plag ua rua puab ntshai kawg le.
  34Thaus nwg tua puab,
   puab kuj lug nrhav nwg,
  puab le ntxeev dua sab
   hab kub sab quas lug nrhav Vaajtswv.
  35Puab le ncu txug has tas
   Vaajtswv yog puab txhwb zeb,
  Vaajtswv kws Luj Dua Ndais
   yog tug kws txhwv puab dim.
  36Tassws puab lub ncauj
   has lug qaab zwb rua Vaajtswv,
   hab puab tug nplaig daag nwg xwb.
  37Puab tsw ruaj sab rua nwg,
   puab tsw tuav rawv Vaajtswv
   tej lug cog tseg.
  38Txawm le ntawd
   los nwg tseed taab ncuab puab,
  nwg zaam puab tej kev txhum
   hab tsw ua kuas puab puam tsuaj taag.
  Vaajtswv tswj quas nreeg nwg txujkev chim ca,
   nwg tsw khawb nwg txujkev
   npau tawg huvsw lug.
  39Nwg ncu ntsoov tas
   puab tsuas yog tuabneeg nqaj tawv xwb,
  puab yog cua kws ntsawj moog lawm
   tsw rov lug dua le lawm.

  40Puab faav xeeb rua Vaajtswv
   huv tebchaws moj saab qhua ntau zag,
  hab ua rua nwg tu sab
   huv ntuj nraag teb do.
  41Puab tseed pheej rov swm Vaajtswv sab
   hab ua rua tug Dawb Huv
   huv cov Yixayee chim heev.
  42Puab tsw ncu txug Vaajtswv tug fwjchim,
   hab tsw ncu txug nub kws Vaajtswv
   txhwv puab dim huv cov tshawj chim lug,
  43rua thaus nwg ua tej txujci phemfwj
   rua huv Iyi tebchaws
  hab ua nwg tej txujci phemfwj
   rua huv tej laj teb Xau‑aa.
  44Nwg muab puab tej haav dej
   ntxeev ua ntshaav taag,
   puab txhad haus tsw tau puab tej haav dej.
  45Nwg tso tej nam paab yoov ntsuab lug
   rua huv puab lug txuv puab,
   hab tso qaav lug ua kuas puab puam tsuaj.
  46Nwg tso kaab lug txov puab tej qoob,
   tso kooj ntaas lug noj puab tej daag zug.
  47Nwg tso lawg lug
   ntaus puab tej txwv maab puam tsuaj,
   hab tso te lug tua puab tej ntoo txwv cua.
  48Puab tej nyuj raug lawg ntaus tuag taag,
   puab tej nam paab yaaj paab tshws
   raug xub tua.
  49Nwg tso nwg txujkev chim heev rua sau puab,
   yog kev npau tawg kev chim
   hab kev txom nyem,
  yog paab tubkhai ntuj
   kws ua kuas puam tsuaj.
  50Nwg qheb kev rua nwg txujkev chim,
   nwg tsw tseg puab caj sa le,
  nwg muab puab txujsa
   cob nkaus rua tej mob phem.
  51Nwg muab tej tub hlub huv Iyi tebchaws
   tua huvsw,
  yog puab thawj tug zug
   kws nyob huv Haa tej tsev ntaub.
  52Vaajtswv coj nwg haiv tuabneeg
   tawm lug ib yaam le coj yaaj,
  hab coj puab moog
   huv tebchaws moj saab qhua
   yaam le paab yaaj paab tshws.
  53Nwg coj puab moog tso sab plhuav
   puab txhad tsw ntshai.
  Tassws dej havtxwv nyaab hlo
   puab tej yeeb ncuab.
  54Nwg coj puab lug rua huv
   nwg lub tebchaws kws dawb huv,
  lug txug lub roob
   kws nwg txhais teg xws txeeb tau.
  55Nwg muab lwm haiv tuabneeg lawv
   tawm ntawm puab hauv ntej moog.
  Nwg muab lub tebchaws faib
   ua qub txeeg qub teg rua puab,
  hab ca txhua xeem Yixayee nyob
   huv lwm haiv tuabneeg tej tsev ntaub.

  56Los puab tseed swm hab faav xeeb
   rua Vaajtswv kws Luj Dua Ndais,
   hab tsw ua lawv le nwg tej lug.
  57Puab tig rov qaab hab faav xeeb
   ib yaam nkaus le puab tej laug.
  Puab lem quas ceeg yaam nkaus le
   raab neev nti kws swv tsw tau.
  58Tsua qhov puab ua tej chaw sab teev daab
   zwg Vaajtswv npau tawg,
  puab txaug tej txoov daab lug
   ua rua Vaajtswv khib.
  59Thaus Vaajtswv tau nov
   mas nwg txhad npau tawg kawg
   hab nwg muab Yixayee tso plhuav tseg.
  60Nwg tseg hlo nwg lub chaw nyob huv Silau,
   yog lub tsev ntaub
   kws nwg nyob huv plawv tuabneeg.
  61Nwg txhad muab lub swb xaab
   kws yog Vaajtswv tug fwjchim
   rua yeeb ncuab coj moog,
  yog muab nwg tug fwjchim ci ntsaa quas ab
   rua huv cov tshawj chim txhais teg.
  62Nwg muab nwg haiv tuabneeg
   cob rua nav ntaaj
  hab nwg npau tawg heev
   rua nwg qub txeeg qub teg.
  63Suavtawg rhuav tshem
   puab tej tub hluas taag
  hab puab tej ntxhais hluas
   tsw nov suab nkauj ua tshoob.
  64Puab cov pov thawj raug ntaaj
   tua tuag taag,
  cov pov thawj tej quaspuj
   tsw paam tsw quaj le.
  65Mas tug Tswv txhad sawv tseeg
   yaam nkaus le tswm nruab daab ndub lug,
  yaam nkaus le ib tug txwvneej
   muaj zug qw nrov
   vem yog haus cawv txwv maab.
  66Nwg ntaus nwg cov yeeb ncuab thim hlo
   hab ua rua puab txaaj muag ib txhws le.

  67Nwg tsw leeg yuav Yauxej caaj ceg
   hab tsw xaiv xeem Efa‑i.
  68Nwg xaiv xeem Yuta
   hab lub roob Xi‑oo kws nwg hlub.
  69Nwg ua lub chaw kws pe nwg
   zoo yaam le sau ntuj
  hab zoo yaam nkaus le lub nplajteb
   kws nwg tswm ca nyob moog ib txhws.
  70Vaajtswv xaiv nwg tug qhev Tavi
   hab coj nwg tawm huv nkuaj yaaj lug,
  71yog coj nwg tawm huv qhov kws yug
   cov maum yaaj kws muaj mivnyuas mog
   lug ua tug tswv yug yaaj,
  yug Yakhauj kws yog Vaajtswv haiv tuabneeg,
   yog yug Yixayee
   kws yog Vaajtswv qub txeeg qub teg.
  72Tavi ua lub sab ncaaj yug puab,
   nwg txhais teg kws txawj coj tau puab.