109

Thov kuas pauj taub

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Zaaj nkauj kws Tavi sau.
  1Au Vaajtswv, tug kws kuv qhuas,
   thov koj tsw xob ca le nyob ntsag tu.
  2Vem yog cov tuabneeg limham
   kws daag ntxag rua ncauj tawm tsaam kuv,
   hab tug nplaig cis daag ab ham kuv.
  3Puab has tej lug ntxub ntxaug
   vej quas vog kuv,
  hab kuv tub tsw txhum
   los puab laam nkaug kuv.
  4Puab kom kuv pauj qhov kws kuv hlub puab,
   hab kuv tsuas muaj kws thov Vaajtswv xwb.
  5Puab ua phem pauj
   tej kws kuv ua zoo rua puab,
  puab muab txujkev ntxub ntxaug lug
   pauj kuv tej kev hlub.

  6Thov nrhav ib tug tuabneeg phem tum nwg,
   hab ca ib tug nyob
   ntawm nwg saab xws kom nwg.
  7Thaus kws has plaub,
   thov kuas nwg yog tug kws txhum,
  hab ca nwg tej lug thov Vaajtswv
   kuj txhum hab.
  8Thov ca nwg lub caij nyoog
   ua neej nyob tsw ntev,
  thov kuas muaj dua ib tug lug
   nyob nwg chaw ua num.
  9Thov ca nwg tej mivnyuas ua ntsuag nog
   hab nwg tug quaspuj ua puj ntsuag.
  10Ca nwg tej mivnyuas ua loj leeb thov khawv,
   thov ca puab raug muab lawv
  tawm huv tej qaab zeb qaab caa
   kws puab nkaum moog.
  11Thov ca tug kws nwg tshuav nqe tuaj
   sau hlo nwg tej hov txhua chaw huvsw moog,
  thov ca luas tej tuaj lws
   tej kws nwg khwv tau huvsw moog.
  12Thov kuas tsw xob muaj ib tug hlub nwg,
   hab tsw xob muaj ib tug
   khuvleej nwg tej mivnyuas ntsuag nog.
  13Thov ca nwg caaj ceg raug txav tu noob,
   thov ca tam tom qaab nwg tej npe
   pluj moog le.
  14Thov kuas Yawmsaub ncu quas ntsoov
   nwg tej laug tej kev txhum txem,
   hab thov tsw xob ntxuav nwg nam lub txem.
  15Thov ca lub txem txhum hov nyob ntawm
   Yawmsaub lub xubndag moog le,
  thov Yawmsaub ua kuas
   tsw xob muaj leejtwg ncu txug puab tej npe
   huv nplajteb moog le.
  16Tug hov tsw ncu qhov kws
   nwg yuav hlub luas le,
  tsuas yog tswm txom tej tuabneeg pluag
   hab txom nyem hab lwj sab
   moog txug tuag le.
  17Nwg nyam foom tsw zoo rua luas,
   ca nwg raug foom tsw zoo hab.
  Nwg tsw nyam foom koob moov rua luas,
   mas ca tej koob moov nyob deb ntawm nwg.
  18Nwg muab tej lug tshev foom lug naav
   ib yaam le naav tsoog tsho,
  ca tej lug tshev foom thaws rua huv
   nwg lub cev yaam nkaus le dej,
  hab thaws rua huv nwg tej txhaa
   yaam nkaus le roj.
  19Thov kuas tej lug foom phem
   zoo yaam le cev tsoog tsho
   kws qhwv nkaus nwg lub cev,
  hab zoo le txuj hlaab
   kws naj nub sa zawm lub cev.

  20Thov Yawmsaub muab tej lug tshev foom nuav
   pauj rua cov kws kom kuv,
   yog cov kws has lug phem tawm tsaam kuv.
  21Au Yawmsaub kws yog kuv tug Tswv,
   thov koj saib rua koj lub npe es paab kuv.
  Vem koj txujkev hlub ruaj khov zoo kawg nkaus,
   thov cawm kuv dim.
  22Kuv pluag hab txom nyem,
   hab kuv nyob lwj sab ntsuav.
  23Kuv saamswm yuav dua moog yaam nkaus le
   duab ntxoov ntxoo thaus yuav tsaus ntuj,
  kuv raug muab xyeeb
   yaam nkaus le tug kooj.
  24Kuv lub hauv caug tsw muaj zug
   vem yog yoo mov,
   kuv lub cev kuj ntxaug sem taag lawm.
  25Kuv raug cov kws kom kuv thuaj,
   thaus luas pum kuv
   luas luag cu hau quas nyo.

  26Au Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv,
   thov paab kuv,
  thov cawm kuas kuv dim,
   lawv le koj txujkev hlub kws ruaj khov.
  27Thov ua kuas luas paub tas
   tej nuav yog koj txhais teg ua.
   Au Yawmsaub, tej nuav yeej yog koj ua tag.
  28Ca puab foom tsw zoo,
   kuas thov koj foom koob moov rua kuv.
  Ca cov kws tawm tsaam kuv
   poob ntsej muag,
   thov pub koj tug tub qhe zoo sab.
  29Thov ca txujkev txaaj muag
   qhwv nkaus cov kws kom kuv,
  hab ca txujkev poob ntsej muag
   npug nkaus puab
   yaam le naav lub tsho ntev.
  30Kuv yuav tsaa ncauj
   ua Yawmsaub tsaug kawg nkaus,
  kuv yuav qhuas nwg
   rua huv ib zeej tsoom kws tuaj txoos ua ke.
  31Tsua qhov Yawmsaub nyob rawv
   ntawm tug kws txom nyem saab xws,
  sub txhad cawm tau nwg dim
   ntawm cov kws rau txem tuag rua nwg.