109

Tơlơi Sa Čô Mơnuih Rŭng Răng Brŏk Ƀuăh

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid čih kơčĕ.
  1Ơ Ơi Adai hơi, jing Pô kâo bơni hơơč,
   rơkâo kơ Ih anăm dŏ rơiăt ôh.
  2Laĭ glaĭ bĕ kơ kâo yuakơ ƀing sat ƀai jing ƀing pleč ƀlŏr
   hơmâo ha̱ laih amăng bah gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo,
   jing ƀing hơmâo pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng kâo hăng jơlah ƀlŏr gơñu.
  3Ƀing gơñu wang dar kâo laih anŭn pơhiăp hăng khul boh hiăp pơrơmut yơh,
   laih anŭn ƀing gơñu phŏng kơđi kơ kâo ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi ôh.
  4Pơala kơ tơlơi kâo ngă hiam klă kơ ƀing gơñu, ƀing gơñu pơhiăp sat pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo yơh,
   tơdang kâo iâu laĭ kơ ƀing gơñu.
  5Ƀing gơñu pơglaĭ kơ kâo tơlơi sat pơala kơ tơlơi hiam,
   laih anŭn tơlơi pơrơmut pơala kơ tơlơi kâo ngă hiam klă kơ ƀing gơñu.

  6Ruah bĕ sa čô mơnuih sat ƀai kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng rŏh ayăt kâo;
   brơi bĕ pô sat ƀai anŭn dŏ jĕ ƀơi tơngan gah hơnuă ñu kiăng kơ phŏng kơđi kơ ñu.
  7Tơdang arăng phat kơđi ñu, brơi kơ arăng hơduah ƀuh bĕ tơlơi soh ñu,
   laih anŭn brơi bĕ tơlơi iâu laĭ ñu jing tơlơi klă̱ kơđi kơ ñu pô.
  8Brơi bĕ hrơi hơdip ñu jing hĭ ƀiă;
   brơi bĕ kơ pô pơkŏn mă tŭ hĭ bruă ñu!
  9Brơi bĕ kơ ƀing ană bă ñu jing tơhrit ama,
   laih anŭn bơnai ñu jing hĭ đah kơmơi kơmai.
  10Brơi bĕ kơ ƀing ană bă ñu jing hĭ ƀing đuaĭ hyu rơkâo da̱n;
   brơi bĕ kơ ƀing arăng puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu mơ̆ng khul sang răm glưh gơñu.
  11Brơi bĕ kơ pô hơnưh ñu nao mă tŭ hĭ abih dram gơnam ñu hơmâo,
   laih anŭn brơi bĕ ƀing tuai anŭn sua mă hĭ boh bơnga mơ̆ng tơlơi ñu mă bruă.
  12Brơi bĕ ƀu hơmâo hlơi pô ôh pơrơđah tơlơi khăp hiam klă kơ ñu,
   laih anŭn kŏn hơmâo hlơi pô lơi pap drap brơi kơ ƀing ană tơhrit ñu anŭn.
  13Brơi bĕ ƀing ană bă ñu đŭt abih hĭ tơdang ƀing gơñu aka hơmâo ană bă ôh,
   kiăng kơ anăn ñu arăng lŏm lui hĭ yơh mơ̆ng rơnŭk tŏ tui.
  14Brơi bĕ Yahweh dŏ djă̱ pioh hơdôm tơlơi soh sat ƀing ơi adon gơñu,
   laih anŭn brơi bĕ Ñu ƀu lŏm lui hĭ ôh tơlơi soh amĭ ñu.
  15Brơi bĕ Yahweh ăt dŏ hơdơr nanao hơdôm tơlơi soh gơñu anŭn,
   samơ̆ brơi bĕ kơ mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah wơr bĭt hĭ ƀing gơñu.

  16Brơi bĕ kơ abih tơlơi anŭn truh kơ rŏh ayăt kâo anŭn,
   yuakơ ñu hơngah ƀu či thâo pơrơđah ôh kơ tơlơi khăp hiam klă,
  samơ̆ ñu kơtư̆ juă ƀơi ƀing ƀun rin, ƀing kơƀah kơƀap
   laih anŭn ƀơi ƀing pran jua răm ruă tơl ƀing gơ̆ djai hĭ yơh.
  17Ñu khăp kiăng pơhaih kơ tơlơi hơtŏm păh kơ arăng;
   brơi hơdôm tơlơi hơtŏm păh anŭn truh ƀơi ñu bĕ!
  Ñu ƀu mơak ôh kiăng pơhaih tơlơi bơni hiam kơ arăng;
   brơi bĕ tơlơi bơni hiam anŭn dŏ ataih hĭ mơ̆ng ñu!
  18Ñu juăt hơtŏm păh amuñ biă mă kar hăng ñu juăt buh ao;
   brơi bĕ tơlơi ñu hơtŏm păh anŭn mŭt amăng drơi jan ñu pô kar hăng ñu mơñum ia,
   laih anŭn mŭt amăng tơlang ñu pô kar hăng ñu pik ia rơmuă ôliwơ ƀơi klĭ ñu yơh!
  19Brơi bĕ tơlơi hơtŏm păh anŭn jing kar hăng sum ao go̱m hĭ ƀơi ñu hlo̱m ƀo̱m,
   laih anŭn kar hăng hơdrăng akă nanao jum dar kơiăng ñu.
  20Brơi bĕ abih tơlơi anŭn jing tơlơi Yahweh pơglaĭ kơ ƀing rŏh ayăt kâo,
   jing kơ ƀing hlơi pô pơhiăp tơlơi sat ƀai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo yơh.

  21Samơ̆ Ih yơh, Ơ Yahweh Khua Yang hơi,
   ngă hiam kơ kâo đa yuakơ Ih hơmâo ƀuăn laih;
   laih anŭn pơklaih hĭ bĕ kâo yuakơ tơlơi khăp hiam klă Ih anŭn jing yom pơphan yơh.
  22Kâo jing mơnuih rin ƀun kơƀah kơƀap,
   laih anŭn pran jua kâo rŭng răng yơh amăng lăm kâo.
  23Kâo hlak rơngiă hĭ tañ kar hăng tơlơi tơui klăm mơmŏt yơh;
   kâo jing kar hăng sa drơi kơtop arăng tơtŭh pơđuaĭ hĭ yơh.
  24Tơŭt kâo tơdu rơmuăn hĭ yơh yuakơ ƀu dưi ƀơ̆ng huă;
   drơi jan kâo kơnơ̆ng jing hĭ rơwang tơlang đôč yơh.
  25Tui anŭn, arăng klao djik kơ kâo;
   tơdang ƀing gơñu ƀuh kâo, ƀing gơñu tơtăh akŏ gơñu djik mưč yơh.

  26Djru kâo đa, Ơ Yahweh Ơi Adai kâo hơi;
   pơklaih hĭ kâo bĕ yuakơ tơlơi khăp hiam klă Ih.
  27Brơi bĕ kơ ƀing ayăt kâo thâo tơngan Ih yơh hơmâo djru kâo;
   brơi bĕ ƀing gơñu thâo Ih yơh, Ơ Yahweh ăh, hơmâo pơklaih hĭ laih kâo.
  28Wơ̆t tơdah ƀing gơñu dưi hơtŏm păh kâo, samơ̆ Ih či bơni hiam kơ kâo;
   tơdang ƀing gơñu kơpĭ kơpe̱t, brơi bĕ kơ ƀing gơñu tŭ tơlơi mlâo mlañ yơh,
   samơ̆ bơ kơ kâo, jing ding kơna Ih anai, brơi bĕ kơ kâo mơak mơai.
  29Brơi bĕ kơ ƀing pơhiăp sat pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo buh hĭ ƀơi gơñu pô hăng tơlơi mlâo mlañ,
   jing đŭng hĭ gơñu pô amăng tơlơi mlâo kar hăng đŭng amăng ao phyung yơh.

  30Amăng bah kâo či bơni pơdun đĭ Yahweh kraih krin yơh,
   laih anŭn amăng tơlơi pơjơnum ƀing ană plei Ñu yơh kâo či bơni hơơč kơ Ñu,
  31yuakơ Ñu dŏ ƀơi tơngan gah hơnuă djru brơi kơ mơnuih ƀun rin arăng kơtư̆ juă,
   sĭt Ñu pơklaih hĭ tơlơi hơdip gơ̆ tơdang ƀing mơnuih klă̱ kơđi kơ gơ̆ yơh.