137

Cov Yixalayees Quaj Ntsuag Nyob Lwm Tebchaws

  1Peb zaum ntawm tej ntug dej hauv
   tebchaws Npanpiloos,
  thaum peb nco dheev txog lub nroog
   Xi-oos mas peb tsa suab hlo quaj.
  2Peb muab peb tej nkauj nogncas
   khuam rau ntawm tej lwgzaj uas nyob ze peb.
  3Cov neeg uas ntes peb mus ua qhev
   kom peb hu nkauj,
  lawv hais lus saib tsis tau peb tias,
  “Nej cia li hu ib zaj nkauj hais txog
   lub nroog Xi-oos rau peb mloog.”

  4Thaum peb tseem nyob hauv luag lwm tebchaws,
  peb yuav ua li cas hu tau nkauj qhuas tus TSWV?
  5Lub nroog Yeluxalees, yog kuv tsis nco qab txog koj,
  thov kom kuv tsis txhob txawj ntaus nkauj nogncas li lawm.
  6Yog kuv tsis nco qab koj thiab xam
   tsis txog hais tias,
  koj yog tus uas ua rau kuv zoo siab
   tshaj plaws,
  ces thov kom kuv tsis txhob txawj
   hu nkauj ib zaug ntxiv li lawm.

  7Tus TSWV, thov koj nco ntsoov tej
   uas cov Edoos tau ua,
  hnub uas lawv txeeb tau lub nroog
   Yeluxalees.
  Thov koj nco ntsoov tej lus uas lawv hais tias,
  “Cia li rhuav thiab tsoo kom nws
   ntsoog tas rau hauv av.”

  8Lub nroog Npanpiloos, koj yuav raug puastsuaj,
  kom tsimnyog qhov uas koj tau ua rau peb lawm;
  9tus uas muab koj cov menyuam mos ntsawm
  rau saum pobzeb ua pauj koj yuav zoo siab kawg li.