137

Cov Yixayee quaj ntsuag huv lwm tebchaws

  1Peb nyob tsawg ntawm tej ntug dej
   huv Npanpiloo,
  hab quaj ntsuag rua thaus
   peb ncu txug Xi‑oo.
  2Peb muab peb tej nkauj nog ncaas
   khuam rua sau tsob ntoo lwg zaaj
   kws nyob hov ntawd.
  3Mas qhov ntawd, cov kws nteg peb
   kuas peb hu nkauj,
  hab cov kws tswm txom peb
   kuas peb luag xyiv faab,
  puab has tas, “Ca le hu ib zaaj nkauj Xi‑oo
   rua peb noog.”

  4Peb yuav hu Yawmsaub tej nkauj
   tau le caag rua huv lwm tebchaws?

  5Yeluxalee 'e, yog kuv nov qaab koj,
   thov ca kuv txhais teg xws
   nov qaab tej kws kuv txawj.
  6Yog kuv tsw ncu txug koj,
   hab yog kuv tsw muab Yeluxalee
  ua luj dua kuv tej kev xyiv faab huvsw,
   thov ca kuv tug nplaig lu kuv lub qaab yag.

  7Au Yawmsaub, thov ncu tej kws cov Entoo ua
   rua nub kws Yeluxalee tawg.
  Puab has tas, “Ca le rhuav kuas puam tsuaj,
   ca le rhuav kuas puam tsuaj
   pob taag ti nkaus taw.”
  8Npanpiloo tug ntxhais 'e,
   koj yuav raug muab ua kuas puam tsuaj lauj!
  Tug kws ua pauj rua koj
   npaum le kws koj tau ua rua peb,
   yuav tau nyob kaaj sab lug.
  9Tug kws muab mej tej mivnyuas mog
   laim moog ntsawm pob zeb,
   yuav tau nyob kaaj sab lug.