139

Yawmsaub paub txhua yaam

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Yog zaaj nkauj kws Tavi sau.
  1Au Yawmsaub, koj tub tshuaj saib kuv,
   hab paub kuv zoo.
  2Thaus kuv nyob tsawg hab sawv ntsug,
   los koj kuj paub.
  txawm yog koj nyob deb
   koj yeej paub tej kws kuv xaav.
  3Koj saib ntsoov thaus kuv taug kev
   hab thaus kuv su,
   koj yeej paub kuv txhua txujkev huvsw.
  4Au Yawmsaub, ua ntej kws
   kuv tug nplaig tsw tau has,
   koj tub paub taag huvsw lawm.
  5Koj thaiv tom kuv hauv ntej
   hab tom kuv qub qaab,
   hab muab koj txhais teg roog kuv.
  6Tej kev paub le nuav kuv phemfwj kawg,
   nyob sab kawg kuv ncaav tsw txug.

  7Kuv yuav tswv nraim koj tug Ntsuj Plig
   rua hovtwg?
  Kuv yuav tswv rua hovtwg
   txhad dhau koj lub xubndag?
  8Yog kuv nce moog rua sau ntuj,
   koj kuj nyob hov ntawd,
  yog kuv moog pw rua huv tub tuag teb,
   koj kuj nyob hov ntawd.
  9Txawm yog kuv muaj tis yaa
   yaam le tug duab kaaj ntug
  hab moog nyob tim ntug havtxwv
   kws deb kawg nkaus,
  10los qhov chaw ntawd
   koj txhais teg tseed coj kuv,
  hab koj txhais teg xws
   tseed tuav rawv kuv ca.
  11Yog kuv has tas,
   “Thov ca qhov tsaus roog kuv,
  hab ca qhov kaaj kws nyob ib ncig kuv
   ntxeev ua mo ntuj,”
  12mas txawm yog tsaus ntuj
   los tsw tsaus rua koj,
   mo ntuj kuj ci ib yaam le nruab nub,
  qhov tsaus kuj zoo ib yaam le
   qhov kaaj rua koj.

  13Tsua qhov koj tswm txhua yaam
   huv kuv lub nrog cev,
  hab koj muab kuv txuas
   rua huv kuv nam lub plaab.
  14Kuv qhuas koj vem koj tswm kuv
   phemfwj kawg hab xaav tsw thoob.
  Koj teg num mas phemfwj.
   Koj paub kuv zoo heev.
  15Thaus kuv raug tswm nyob
   huv qhov nraim nreeg,
  hab muab kuv tej pob txhaa sws txuas ua ke
   huv lub nplajteb qhov kws tub heev,
  kuv lub cev ntaaj ntsug
   muab zais tsw tau ib qho ntawm koj hlo le.
  16Koj lub qhov muag pum kuv
   rua thaus tsw tau xeeb rua huv nruab thab.
  Txhua nub kws teem ca rua kuv
   kuj sau ca rua huv koj phoo ntawv,
   ua ntej kws tsw tau muaj txhua nub hov lug.
  17Au Vaajtswv, tej kws koj xaav ca
   tswm txaj kawg nkaus rua kuv,
   muab sau zog ua ke kuj ntau kawg le lauj!
  18Yog kuv yuav suav,
   mas muaj ntau dua tej xuab zeb.
  Thaus kuv tswm dheev lug,
   kuv tseed nrug nraim koj.

  19Au Vaajtswv, kuv xaav kuas koj
   tua cov tuabneeg limham tseg,
  hab xaav kuas cov tuabneeg noj nyoog
   ncaim ntawm kuv moog,
  20yog cov kws npaaj ua phem
   has tawm tsaam koj,
  yog cov kws tsaab ua luj tawm tsaam koj
   es yuav ua phem.
  21Au Yawmsaub, kuv tsw ntxub
   cov kws ntxub koj lov?
  Kuv tsw dhuav
   cov kws sawv tawm tsaam koj lov?
  22Kuv ntxub puab heev kawg nkaus,
   hab suav tas puab yog kuv le yeeb ncuab.
  23Au Vaajtswv, thov koj tshuaj saib kuv
   hab paub kuv lub sab.
   Thov swm kuv hab paub tej kws kuv xaav.
  24Hab saib muaj yaam kev phem twg
   nyob huv kuv los tsw muaj,
  hab coj kuv taug txujkev
   kws nyob moog ib txhws.