139

Yahweh Thâo Hlo̱m Laih Anŭn Dŏ Hlo̱m

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid adoh.
  1Ơ Yahweh hơi, Ih hơmâo kơsem lăng laih kâo
   laih anŭn Ih thâo krăn kâo.
  2Ih thâo krăn kâo tơdang kâo dŏ be̱r ƀôdah tơdang kâo mă bruă;
   Ih thâo hluh abih tơlơi pơmĭn kâo wơ̆t tơdah mơ̆ng ataih.
  3Ih ƀuh kâo tơdang kâo rơbat nao ƀôdah tơdang kâo đih pơdơi;
   Ih thâo krăn abih bang tơlơi hơdip hơdơ̆ng kâo.
  4Wơ̆t tơdah hlâo kơ jơlah kâo čơdơ̆ng pơhiăp,
   Ih ăt thâo hlo̱m laih boh hiăp kâo, Ơ Yahweh ăh.

  5Ih krup djru kơ kâo ƀơi djŏp bơnăh;
   Ih hơmâo pơgang laih kâo hăng tơngan dưi mơyang Ih.
  6Tơlơi thâo hluh Ih kơ kâo anŭn jing hli̱ng hla̱ng biă mă kơ kâo,
   anŭn jing hloh kơ tơlơi kâo dưi thâo hluh yơh.

  7Pơpă kâo dưi nao kiăng đuaĭ hĭ mơ̆ng bơngăt Ih lĕ?
   Pơpă kâo dưi đuaĭ kơdŏp hĭ mơ̆ng anăp Ih lĕ?
  8Tơdah kâo đĭ nao pơ adai adih, Ih dŏ pơ anŭn yơh;
   ƀôdah tơdah kâo trŭn nao đih pĭt amăng anih ƀing djai Seôl, Ih ăt dŏ pơ anŭn mơ̆n.
  9Tơdah kâo hơmâo čăng pŏr nao pơ gah adih kơ anih yang hrơi ƀlĕ,
   ƀôdah tơdah kâo nao dŏ pơ anih ataih hloh kơ ia rơsĭ prŏng ƀơi anih yang hrơi lê̆,
  10wơ̆t tơdah kâo truh pơ anih anŭn tơngan Ih ăt či dui ba kâo mơ̆n,
   sĭt tơngan gah hơnuă Ih či djru brơi kơ kâo yơh.
  11Tơdah kâo rơkâo kơ tơlơi kơnăm mơmŏt yơh či go̱m pơdŏp hĭ kâo
   laih anŭn tơlơi bơngač yơh či pơplih jing hĭ mlam jum dar kâo,
  12sĭt tơlơi kơnăm mơmŏt samơ̆ ƀu jing mơmŏt hĭ ôh kơ Ih;
   mlam anŭn či jing rơđah kar hăng tơ hrơi yơh,
   yuakơ tơlơi kơnăm mơmŏt ăt jing kar hăng tơlơi bơngač mơ̆n kơ Ih.

  13Ih yơh ma̱n pơjing laih rĭm črăn gah lăm drơi jan kâo;
   Ih yơh ma̱n pơjing laih kâo amăng kian amĭ kâo.
  14Kâo bơni hơơč kơ Ih yơh yuakơ hơdră jơlan Ih pơjing rai kâo jing dơlăm hơgŏm hiam rô̆ biă mă;
   bruă mơnuă Ih ngă jing hiam klă biă mă,
   Ih thâo krăn pran jua kâo abih hlo̱m yơh.
  15Hơdôm tơlang tơleh kâo ƀu kơdŏp hĭ mơ̆ng Ih ôh,
   tơdang Ih hlak pơjing rai kâo amăng anih hơgŏm anŭn,
   jing tơdang Ih ma̱n pơjing kâo pơñen amăng anih kơnăm mơmŏt anŭn.
  16Mơta Ih yơh ƀuh drơi jan kâo ƀơi mông hlâo kơ kâo tơkeng rai anŭn.
   Abih bang hrơi Ih yap pơkă laih brơi kơ kâo,
  Ih hơmâo čih pioh laih amăng hră Ih,
   hlâo kơ sa črăn amăng hrơi anŭn čơdơ̆ng hơmâo.

  17Ơ Ơi Adai hơi, tơlơi pơmĭn Ih jing yom pơphan biă mă kơ kâo.
   Tơlơi pơmĭn Ih anŭn jing lu biă mă!
  18Kâo ƀu dưi tĭng yap ôh tơlơi pơmĭn Ih anŭn,
   yuakơ tơlơi anŭn jing lu hloh kơ čuah yơh.
  Tơdang kâo mơdưh mơguah,
   jua pơmĭn kâo ăt dŏ hrŏm hăng Ih mơ̆n.

  19Ơ Ơi Adai ăh, kâo kiăng biă mă yơh tơdah Ih pơdjai hĭ ƀing ƀrưh ƀai!
   Kâo kiăng biă mă yơh tơdah ƀing mơnuih ngă tuh drah anŭn đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng kâo!
  20Ƀing gơñu pơhiăp hơdôm tơlơi sat ƀai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih;
   ƀing rŏh ayăt Ih anŭn ƀrưh mơhiăh kơ anăn Ih.
  21Ơ Yahweh hơi, kâo ƀu pơrơmut kơ ƀing hlơi pô pơrơmut kơ Ih ôh hă?
   Kâo ƀu hơƀak drak kơ ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih ôh hă?
  22Sĭt kâo pơrơmut đŭt hlah yơh kơ ƀing gơñu;
   Kâo yap ƀing gơñu jing ƀing rŏh ayăt hăng kâo yơh.

  23Ơ Ơi Adai hơi, kơsem lăng kâo bĕ laih anŭn thâo krăn jua pơmĭn kâo yơh;
   lông lăng kâo bĕ laih anŭn ƀuh yơh hơdôm tơlơi pơmĭn ƀlơ̆ng kâo.
  24Hơduah lăng bĕ, huĭdah kâo rơbat amăng jơlan jŭ̱ sat kâo pô,
   laih anŭn dui ba kâo bĕ amăng jơlan hlŏng lar Ih.