139

Vajtswv Kev Txawj Ntse thiab Tsomkwm

  1Tus TSWV, koj tshawb saib kuv lub siab
   thiab lub neej, koj yeej paub zoo.
  2Koj paub ib puas tsav yam uas kuv ua,
  txawm yog nyob deb los koj yeej paub tej uas kuv
   lub siab xav huv tibsi.
  3Koj yeej pom ntsoov kuv tsis hais thaum kuv ua haujlwm
  lossis kuv so, koj paub tej uas kuv ua huv tibsi.
  4Txawm yog thaum kuv tseem tsis tau hais lus
  los koj twb xub paub ua ntej lawm
   hais tias kuv yuav hais dabtsi.
  5Koj nyob puagncig kuv, koj lub tshwjchim tiv thaiv kuv.
  6Koj yeej paub hais tias kuv yog neeg zoo li cas.

  7Kuv yuav khiav mus nkaum qhov
   twg thiaj khiav dim koj?
  Kuv yuav khiav mus nkaum qhov
   twg, koj thiaj tsis pom kuv?
  8Txawm yog kuv nce mus txog saum
   ntuj ceebtsheej los koj yeej nyob saud,
  yog kuv nqis mus rau hauv tubtuag
   teb los koj yeej nyob hauv thiab.
  9Yog kuv ya mus dhau rau sab
   hnubtuaj lossis sab hnubpoob
  10los koj yuav nyob qhov ntawd coj kuv kev,
   koj yuav nyob qhov ntawd pab kuv.
  11Txawm yog kuv hu kom qhov tsaus ntuj los roos kuv
  lossis kom qhov kaj uas nyob
   puagncig kuv hloov ua qhov tsaus ntuj,
  12los qhov tsaus ntuj twb tsis tsaus rau koj li;
  hmo ntuj los koj yeej pom kev kaj
   nrig ib yam li nruab hnub,
  koj saib qhov tsaus kaj nrig ib yam li qhov kaj.

  13Koj yog tus tsim kuv lub cev txhua
   yam huv tibsi,
  thiab koj yog tus uas puab kuv rau
   hauv kuv niam plab.
  14Kuv qhuas koj rau qhov koj thiaj yog
   tus uas tsimnyog sawvdaws hwm,
  tej uas koj ua mas kuv xav tsis thoob
   thiab tsis txawj piav li,
  tiamsis kuv paub hais tias tej ntawd
   yeej yog koj ua.
  15Thaum kuv tej pobtxha tabtom hlob
   tuaj sib dhos ua ke hauv kuv niam plab,
  thiab kuv hlob nraim nkoos hauv nruab thiab
   los koj yeej paub hais tias kuv nyob hauv.
  16Thaum kuv tseem tsis tau yug los,
   koj twb pom kuv lawm,
  kuv tej hnubnyoog ua neej nyob,
   koj twb xub muab sau rau hauv koj phau ntawv
  ua ntej uas tsis tau muaj tej
   hnubnyoog ntawd lawm.
  17Vajtswv, kuv totaub nyuaj tej uas
   koj xav kawg li.
  Koj xav txhij xav txhua ua rau kuv
   suav tsis txheeb li!
  18Yog kuv suav txheeb tej uas koj xav,
   ntshai muaj ntau dua tej suabzeb,
  thaum kuv tsim dheev los kuv tseem nrog koj nyob.

  19Vajtswv, kuv xav kom koj muab cov
   neeg ua phem ua qias tua povtseg,
  kuv xav kom cov neeg limhiam txav deb ntawm kuv mus.
  20Lawv hais tej lus phem thuam koj,
   lawv hais saib tsis taus koj lub npe.
  21Tus TSWV, kuv ntxub cov neeg uas ntxub koj kawg li,
  thiab kuv dhuav cov neeg ntxeev siab uas tawmtsam koj.
  22Kuv ntxub lawv kawg nkaus li,
  kuv suav hais tias lawv yog kuv cov
   yeebncuab.

  23Vajtswv, thov koj tshuaj kuv kom paub kuv lub siab,
  thov koj sim kuv thiab nthuav tej
   uas kuv lub siab xav saib zoo li cas.
  24Thov koj saib kuv lub siab saib puas
   muaj qhov txhaum li cas,
  thiab thov koj coj kuv taug txojkev
   uas nyob mus ibtxhis.