20

Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Dưi Hĭ

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Rơkâo Yahweh laĭ glaĭ kơ ih tơdang ih dŏ amăng tơlơi tơnap rŭng!
   Rơkâo Ơi Adai Yakôb, jing ơi adon ta, pơgang brơi kơ ih, pơtao ăh!
  2Rơkâo Ñu djru kơ ih mơ̆ng anih Sang Yang Ñu
   laih anŭn pha brơi kơ ih tơlơi gŭm djru mơ̆ng anih Ñu Čư̆ Ziôn.
  3Rơkâo Ñu tŭ mă abih gơnam pơyơr ih pơyơr đĭ
   laih anŭn Ñu mơak hăng gơnam pơyơr čuh ih.
  4Rơkâo Ñu pha brơi kơ ih abih tơlơi pran jua ih amoaih kiăng
   laih anŭn brơi kơ ih dưi ngă jing hĭ tui hăng hơdră bruă ih yơh.
  5Giŏng anŭn, ƀing gơmơi či ur dreo mơak mơai kơ tơlơi ih dưi hĭ
   laih anŭn bơni hơơč kơ Ơi Adai ta tơdang ih dưi hĭ.
   Rơkâo Yahweh laĭ glaĭ kơ abih bang tơlơi ih rơkâo, Ơ pơtao ăh.

  6Ră anai kâo thâo Yahweh brơi tơlơi dưi hĭ kơ pơtao jing pô Ñu ruah laih;
   Ñu laĭ glaĭ kơ gơ̆ mơ̆ng anih adai rơgoh hiam Ñu
   laih anŭn yua mơ̆ng tơlơi dưi mơyang hơpăl tơngan gah hơnuă Ñu yơh, pha brơi kơ gơ̆ lu tơlơi dưi hĭ prŏng prin.
  7Đơđa mơnuih đaŏ kơnang kơ rơdêh aseh blah gơñu
   laih anŭn đơđa mơnuih pơkŏn đaŏ kơnang kơ aseh blah gơñu,
   samơ̆ ƀing ta đaŏ kơnang amăng anăn dưi mơyang Yahweh Ơi Adai ta yơh.
  8Ƀing gơñu či tơhneč laih anŭn lê̆ rơbuh,
   samơ̆ ƀing ta či tơgŭ laih anŭn dŏ dơ̆ng kơjăp yơh.
  9Ơ Yahweh hơi, pha brơi bĕ kơ pơtao gơmơi, jing pô Ih ruah, tơlơi dưi hĭ;
   laĭ glaĭ bĕ kơ ƀing gơmơi tơdang ƀing gơmơi kwưh rơkâo.