20

Thov vaajtswv paab kuas kov yeej

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Yog Tavi zaaj nkauj.
  1Thov Yawmsaub teb koj
   rua nub kws raug ceblaaj.
  Thov Yakhauj tug Vaajtswv lub npe
   tsom kaav tsom kwm koj.
  2Thov nwg tso kev paab
   tawm huv lub tuam tsev tuaj paab koj,
  hab tso nwg kev txhawb zug
   tawm huv Xi‑oo tuaj.
  3Thov nwg ncu txug
   tej kws koj muab xyeem huvsw
  hab txaus sab rua
   tej kws koj muab hlawv xyeem.

  4Thov Yawmsaub pub rua koj
   lawv le koj lub sab ntshaw,
   hab ua rua tej kws koj xaav tseg lawm tav huvsw.
  5Mas peb txhad tau tsaa suab qw xyiv faab
   tsua qhov kws koj kov yeej,
  hab tuav peb tug Vaajtswv lub npe
   tsaa peb tej chij.
  Thov Yawmsaub pub
   kuas koj lu lug thov tav huvsw.

  6Nwgnuav kuv paub tseeb tas Yawmsaub yuav
   paab tug kws nwg laub roj tsaa lawd,
  Yawmsaub nyob qhov chaw dawb huv
   sau ntuj ceeb tsheej teb nwg,
  hab nwg txhais teg xws
   yuav paab nwg kov yeej luj kawg le.
  7Ib txha khaav txug tsheb ua rog,
   ib txha khaav txug neeg,
  tassws peb le peb khaav txug Yawmsaub
   kws yog peb tug Vaajtswv lub npe.
  8Puab yuav dawm qaug,
   tassws peb yuav sawv tseeg nyob ruaj nreeg.
  9Au Yawmsaub, thov koj paab vaajntxwv kov yeej.
   Thov koj paab peb rua thaus peb thov.