50

Muab Lub Siab Dawb Paug Pehawm Vajtswv

  1Tus TSWV, Vajtswv tus muaj
   hwjchim loj kawg nkaus yog tus hais;
  nws hu thoob plaws hauv ntiajteb no
   hnubtuaj ti nkaus hnubpoob.
  2Vajtswv ci ntsa iab hauv lub nroog
  Xi-oos uas yog lub nroog zoo nkauj kawg nkaus.

  3Peb tus Vajtswv yuav los, tiamsis
   nws yuav tsis los ntsiag to,
  muaj nplaim taws cig sib ntswg yos ntawm nws hauv ntej,
  thiab muaj khaub zeeg cua ntsawj ibncig nws.
  4Nws hu ntuj thiab ntiajteb ua timkhawv
   saib nws txiav txim rau nws haivneeg.
  5Nws hais tias, “Sau kuv haivneeg
   uas ncaj ncees los cuag kuv,
  lawv yog cov neeg uas muab tsiaj tua
   fij thiab nrog kuv coglus tseg lawm.”
  6Lub ntuj qhia hais tias Vajtswv yog
  tus ncaj ncees, thiab nws yog tus txiav txim.

  7“Kuv haivneeg, cia li mloog,
   kuv yuav qhia nej,
  Cov Yixalayees, kuv yuav ua timkhawv
   tawmtsam nej ntag.
  Kuv yog Vajtswv tus uas yog nej tus
   Vajtswv.
  8Kuv cem nej tsis yog vim tej tsiaj
   uas nej coj tuaj tua theej txhoj
  thiab tej tsiaj uas nej pheej coj tuaj
   tua hlawv fij rau kuv.
  9Kuv yeej tsis yuav tej heev nyuj uas
  nej yug tom tshav zaub lossis tsis yuav nej tej tshis,
  10txhua yam tsiaj uas nyob tom havzoov thiab tej nyuj
  uas nyob puv nkaus saum ntau
   txhiab lub roob puavleej yog kuv tug.
  11Tagnrho tej noog thiab txhua yam
   uas muaj sia nyob tom tej nras puavleej yog kuv li.

  12“Yog kuv tshaib plab, kuv yuav tsis
   thov ntawm nej noj,
  rau qhov lub ntiajteb thiab txhua
   tsav yam puavleej yog kuv li.
  13Kuv noj nqaij nyuj lossis haus ntshav
   tshis thiab los?
  14Cia li muab nej tej khoom uas nej ua
   Vajtswv tsaug fij rau Vajtswv,
  thiab muab rau Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj
  kawg nkaus raws li nej tau coglus tseg lawm.
  15Thaum nej raug kev txomnyem nej
   cia li thov kuv,
  kuv yuav pab kom nej dim thiab nej yuav qhuas kuv.”

  16Tiamsis Vajtswv hais rau cov neeg
   siab phem tias,
  “Vim li cas nej lam muab kuv tej lus
   samhwm coj mus hais?
  Vim li cas nej lam piav txog kuv tej lus cog tseg?
  17Nej twb tsis kam cia kuv ntuas nej,
   nej tsis lees yuav kuv tej lus samhwm.
  18Thaum nej pom cov neeg ua tubsab
   nej txawm nrog lawv sib raug zoo,
  thiab mus koom nrog cov neeg deev
   luag poj luag txiv ua ib pab.

  19“Nej pheej niaj hnub hais lus phem
   lus qias,
  nej pheej tsis tswj nej lub qhovncauj
   uas hais lus dag.
  20Nej yeej npaj rawv nrhiav lus iab
   liam nej tej kwvtij thiab nrhiav txim rau lawv.
  21Nej twb ua tej no tas los lawm,
   kuv yeej tsis hais nej ib lo li,
  yog li ntawd, nej thiaj xav hais tias,
   kuv zoo ib yam li nej xwb.
  Tiamsis nimno kuv cem nej thiab
   muab tej no nthuav qhia rau nej.

  22“Nej cov uas tsis quav ntsej kuv,
   nej cia li mloog kuv hais,
  lossis yuav cia kuv ua kom nej puastsuaj
   thiab tsis muaj leejtwg cawm tau kom nej dim li.
  23Tus uas muab nws tej khoom fij ua
   kuv tsaug thiaj yog tus hwm kuv,
  thiab kuv yuav cawm txhua tus uas mloog kuv lus kom dim.”