50

Tơlơi Kơkuh Pơpŭ Pơmơak Kơ Ơi Adai

Tơlơi bơni hơơč Asap adoh.
  1Ơi Adai Dưi Kơtang, jing Yahweh, pơhiăp;
   Ñu iâu rai mơnuih mơnam mơ̆ng abih bang lŏn tơnah
   čơdơ̆ng mơ̆ng anih yang hrơi ƀlĕ truh pơ anih yang hrơi lê̆.
  2Ơi Adai pơčrang bơngač mơ̆ng Čư̆ Ziôn,
   jing anih plei hiam rô̆ hlo̱m ƀo̱m.
  3Ơi Adai gơmơi hlak rai, samơ̆ Ñu ƀu či dŏ rơiăt ôh;
   hơmâo apui bluh ƀơi gah anăp Ñu,
   laih anŭn hơmâo angĭn rơbŭ kơtang ƀơi jum dar Ñu.
  4Ñu iâu abih bang ƀing amăng adai adih laih anŭn amăng lŏn tơnah anai rai lăng
   kiăng kơ ƀuh tơlơi Ñu phat kơđi ană plei Ñu.
  5Ñu laĭ, “Pơƀut glaĭ hăng Kâo bĕ Ơ ƀing ană plei tŏng ten Kâo hơi,
   jing ƀing pơyơr gơnam ngă yang kiăng kơ pơjing sa tơlơi pơgop hăng Kâo.”
  6Khul tal adai pơrơđah Ơi Adai yơh jing tơpă hơnơ̆ng,
   yuakơ Ñu pô yơh jing Pô phat kơđi.

  7Ơi Adai laĭ tui anai, “Ơ ană plei Kâo hơi, hơmư̆ bĕ laih anŭn Kâo či pơhiăp;
   Ơ ƀing Israel hơi, Kâo či ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih yơh.
   Kâo yơh jing Ơi Adai, Ơi Adai gih.
  8Tơdang Kâo jăm ƀuăh kơ ƀing gih, anŭn ƀu djơ̆ yuakơ ƀing gih pơyơr khul gơnam ngă yang gih ôh,
   laih anŭn kŏn yuakơ ƀing gih juăt pơyơr kơ Kâo khul gơnam pơyơr čuh gih lơi.
  9Kâo ƀu tơña hơduah khul rơmô tơno mơ̆ng tơdron đang gih ôh,
   laih anŭn kŏn tơña hơduah khul bơbe tơno mơ̆ng war gih lơi,
  10yuakơ abih bang hlô mơnơ̆ng amăng glai kơmrơ̆ng jing lŏm kơ Kâo
   wơ̆t hăng khul rơmô lu rơbâo ƀơi abih bŏl čư̆ mơ̆n.
  11Abih bang khul čim brĭm amăng čư̆ čan jing le̱ng kơ lŏm kơ Kâo soh sel
   wơ̆t hăng abih bang djuai mơnơ̆ng hơdip amăng khul đang hơma mơ̆n.
  12Tơdah Kâo rơpa mơhao, Kâo ƀu či rơkâo gơnam ƀơ̆ng mơ̆ng ƀing gih ôh,
   yuakơ kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă laih anŭn abih bang gơnam amăng anŭn jing lŏm kơ Kâo yơh.
  13Kâo ƀơ̆ng čơđeh asar rơmô tơno hă?
   Ƀôdah Kâo mơñum drah bơbe tơno hă?
  14Pơyơr bĕ hơdôm tơlơi hơdơr bơni jing gơnam ngă yang gih kơ Ơi Adai,
   laih anŭn pơyơr bĕ kơ Pô Dưi Kơtang abih bang gơnam ih hơmâo ƀuăn brơi laih.
  15Iâu bĕ Kâo amăng hrơi tơlơi rŭng răng truh rai;
   Kâo či pơklaih hĭ ƀing gih,
   laih anŭn ƀing gih či pơpŭ pơyom kơ Kâo yơh.”
16Samơ̆ Ơi Adai pơhiăp kơ ƀing mơnuih sat ƀai tui anai,
   “Yua hơget ƀing gih dưi pơđŏk glaĭ hơdôm tơlơi pơđar Kâo lĕ?
   Yua hơget ƀing gih dưi ră ruai tơlơi pơgop Kâo hăng tơƀông bah gih lĕ?
  17Ƀing gih pơrơmut kơ tơlơi Kâo pơkhư̆ pơkra,
   laih anŭn hơngah lui hĭ hơdôm tơlơi Kâo pơđar.
  18Ƀơi rĭm wơ̆t ƀing gih bưp ƀing klĕ, ƀing gih pơjing hĭ gơyut gơyâo hăng ƀing gơñu yơh,
   laih anŭn ƀing gih juăt pơgop pơlir hăng ƀing pyu pơde.
  19Amăng bah ƀing gih prap pre nanao pơhiăp tơlơi sat ƀai,
   laih anŭn jơlah ƀing gih ƀu bơngơ̆t ôh kiăng kơ tañ pơhiăp tơlơi pleč ƀlŏr.
  20Ƀing gih pơhiăp pơkơdơ̆ng nanao hăng ƀing ayŏng adơi gih pô,
   wơ̆t tơdah ƀing ană bă amĭ gih pô, ƀing gih ăt pơhiăp pơčĕr kơ ƀing gơ̆ mơ̆n.
  21Ƀing gih hơmâo ngă laih abih bang tơlơi sat anŭn, samơ̆ Kâo ƀu pơhiăp hơget ôh;
   tui anŭn ƀing gih pơmĭn kơ Kâo jing hrup hăng ƀing gih mơ̆n.
  Samơ̆ ră anai Kâo ƀuăh pơkra ƀing gih
   laih anŭn phŏng kơđi ƀơi anăp mơta gih yơh.

  22“Hơmư̆ bĕ kơ tơlơi anai, Ơ ƀing ngă amơ̱ng kơ Kâo,
   Kâo či hek pơrai hĭ ƀing gih,
   laih anŭn ƀu či hơmâo hlơi pô ôh rai pơklaih hĭ ƀing gih.
  23Tơlơi hơdơr bơni yơh jing gơnam ngă yang pơpŭ pơyom kơ Kâo,
   laih anŭn sĭt yơh Kâo či pơklaih hĭ abih bang hlơi pô đuaĭ tui jơlan tơpă hơnơ̆ng Kâo.”