50

Ðức Chúa Trời Ðoán Xét Tuyển Dân của Ngài

Thơ của A-sáp

  1Ðấng Toàn Năng, Ðức Chúa Trời, CHÚA, đã phán dạy;
  Ngài triệu tập mọi người trên khắp đất, từ đông chí tây về.
  2Từ Si-ôn, nơi cực kỳ tốt đẹp,
  Ðức Chúa Trời đã tỏa rạng hào quang.

  3Nguyện Ðức Chúa Trời của chúng ta ngự đến;
  Nguyện Ngài sẽ không im lặng mãi;
  Lửa cháy hừng hực trước mặt Ngài,
  Cuồng phong bão tố quay cuồng chung quanh Ngài.
  4Ngài sẽ gọi trời cao và đất thấp đến,
  Ðể Ngài đoán xét con dân Ngài, mà rằng:
  5“Hãy nhóm hiệp các thánh đồ của Ta lại cho Ta,
  Ấy là những kẻ đã dùng con vật hiến tế lập giao ước với Ta.”
  6Rồi các tầng trời rao truyền công lý của Ngài,
  Vì chính Ðức Chúa Trời sẽ là Vị Thẩm Phán. (Sê-la)

  7“Hỡi dân Ta, hãy lắng nghe, vì Ta sẽ phán;
  Hỡi I-sơ-ra-ên, Ta sẽ đưa ra chứng cớ nghịch lại ngươi;
  Ta là Ðức Chúa Trời, Thần của ngươi.
  8Ta không trách ngươi vì các con vật hiến tế ngươi dâng;
  Các của lễ thiêu của ngươi hằng ở trước mặt Ta.
  9Thực ra, Ta không cần bò đực tơ trong nhà ngươi;
  Ta cũng không muốn các dê đực trong chuồng ngươi;
  10Vì mọi thú vật trên rừng đều thuộc về Ta,
  Mọi đàn súc vật trên muôn ngàn đồi núi cũng là của Ta.
  11Ta biết tất cả các loài chim trên rừng trên núi;
  Mọi loài vật biết di động trong đồng đều cũng thuộc về Ta.

  12Ví thử Ta đói, Ta cũng không cần phải nói cho ngươi biết,
  Vì thế gian và mọi vật trong đó là của Ta.
  13Ta có ăn thịt các bò đực chăng?
  Hay Ta có uống huyết các dê đực chăng?
  14Hãy dâng lên Ðức Chúa Trời sự tạ ơn,
  Và trả xong cho Ðấng Tối Cao những gì ngươi đã thệ nguyện.
  15Trong ngày nguy nan, hãy kêu cầu Ta;
  Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ tôn vinh Ta.”

  16Nhưng đối với những kẻ gian ác, Ðức Chúa Trời phán,
  “Ngươi có tư cách gì mà nói đến luật lệ Ta,
  Và dùng miệng mình để nhắc đến giao ước Ta?
  17Vì ngươi luôn ghét sự giáo huấn;
  Ngươi đã vứt bỏ những lời Ta ra đằng sau ngươi.
  18Khi ngươi thấy kẻ trộm cắp, ngươi đồng lòng với nó;
  Ngươi hiệp chung cùng những kẻ gian dâm.

  19Ngươi dùng miệng ngươi nói ra những lời ác hại,
  Dùng lưỡi ngươi phát ra những lời dối trá gạt người.
  20Ngươi ngồi nói hành anh chị em ngươi;
  Ngươi nói xấu con của mẹ ngươi.
  21Ngươi đã làm những điều ấy, nhưng Ta vẫn im lặng;
  Ngươi tưởng rằng Ta cũng như ngươi sao?
  Này, bây giờ Ta khiển trách ngươi và trưng những điều đó ra trước mắt ngươi từng việc một.

  22Này, hỡi những kẻ quên Ðức Chúa Trời, khá suy nghĩ điều ấy,
  Kẻo Ta sẽ xé ngươi ra từng mảnh và không ai có thể cứu ngươi được.
  23Kẻ nào dâng của lễ do lòng biết ơn là người biết tôn kính Ta;
  Ai cứ đi trong đường ngay lành Ta sẽ chỉ cho ơn cứu rỗi của Ðức Chúa Trời.”