50

Vaajtswv yog tug kws txav txem

Axas zaaj nkauj
  1Tug muaj fwjchim luj
   kws yog Vaajtswv Yawmsaub has,
  hab hu lub nplajteb txwj saab nub tuaj
   moog txug saab nub poob.
  2Vaajtswv ci huv lub nroog Xi‑oo tuaj,
   yog lub nroog kws zoo nkauj kawg nkaus.
  3Peb tug Vaajtswv tuaj,
   nwg tsw tau nyob ntsag tu.
  Muaj nplaim tawg kub ceev moog ua nwg ntej,
   muaj cua daaj cua dub ntsawj hlub
   vej puag ncig nwg.
  4Nwg hu lub ntuj sau u hab lub nplajteb tuaj,
   sub nwg txhad txav txem
   rua nwg haiv tuabneeg has tas,
  5“Ca le sau zog cov kws muab sab npuab kuv
   lug cuag kuv,
  yog cov kws muab tsaj xyeem
   cog lug rua kuv.”
  6Lub ntuj qha Vaajtswv txujkev ncaaj nceeg,
   tsua qhov Vaajtswv yog tug kws txav txem ntaag.

  7“Kuv haiv tuabneeg 'e,
   ca le tig ntsej noog, kuv yuav has,
  Yixayee 'e, kuv yuav ua timkhawv kom mej.
   Kuv yog Vaajtswv, yog mej tug Vaajtswv.
  8Kuv tsw ntuag mej txug qhov kws
   mej muab tsaj xyeem.
  Tej kws mej muab hlawv xyeem
   nyob ntawm kuv lub xubndag tsw tu le.
  9Kuv tsw cheem tsum ib tug txwv nyuj
   ntawm mej lub tsev,
  lossws ib tug txwv tshws
   ntawm mej lub nkuaj hlo le.
  10Tsua qhov txhua tug tsaj qus huv haav zoov,
   hab tej tsaj txhu sau quas txheeb lub roob yog kuv le.
  11Kuv paub txhua tug noog sau tej roob,
   hab txhua tug tsaj kws nkaag huv tshaav zaub
   yog kuv le.
  12Yog kuv tshaib kuv yuav tsw has mej,
   tsua qhov lub nplajteb
   hab txhua yaam kws nyob huv yog kuv le.
  13Kuv noj tej nqaj txwv nyuj
   hab haus ntshaav tshws lov?
  14Ca le coj tej lug ua tsaug
   tuaj xyeem rua Vaajtswv,
  hab pauj tej kws mej yeem lug r
   ua tug kws Luj Dua Ndais.
  15Ca le hu thov kuv rua nub kws raug ceblaaj,
   kuv yuav cawm mej dim
   hab mej yuav ua rua kuv tau koob meej.”

  16Tassws Vaajtswv has rua
   cov tuabneeg limham tas,
  “Koj muaj feem daabtsw cim kuv tej kaab ke,
   lossws koj daim tawv ncauj
   has kuv tej lug cog tseg?
  17Tsua qhov mej ntxub tej lug qhuab qha,
   hab muab kuv tej lug
   laim rua tom mej qub qaab.
  18Yog mej pum tub saab
   mej ca le nrug puab ua ke,
  hab moog koom nrug cov tuabneeg
   ua nkauj ua nraug ua ke.
  19Mej qheb hlo mej lub ncauj has lug phem,
   hab tej lug daag ntxag lu rawv mej tug nplaig.
  20Mej nyob tsawg ab ham mej tej kwvtij,
   mej tseed xyaav mej tej kwvtij kws koom nam.
  21Mej tub ua tej nuav los kuv nyob tuabywv,
   tes mej xaav tas kuv zoo ib yaam le mej.
  Tassws nwgnuav kuv ntuag mej
   hab has mej qhov txhum.

  22“Mej cov kws nov qaab Vaajtswv,
   ca le tshuaj saib zaaj nuav.
  Yog tsw ua le nuav kuv yuav muab mej dua,
   yuav tsw muaj ib tug twg paab tau mej dim.
  23Tug kws coj tej lug ua tsaug tuaj xyeem
   kuj yog ua rua kuv tau ntsej muag.
  Kuv yuav ua Vaajtswv txujkev cawm dim
   tshwm rua tug kws tu nwg lub neej raug cai.”