148

Txhua Yam Nyob Hauv Ntiajteb Qhuas Tus TSWV

  1Cia li qhuas tus TSWV!

  Nej cov uas nyob saum ntuj, cia li qhuas tus TSWV!
  2Tagnrho nws cov timtswv, cia li qhuas nws,
  tagnrho nws cov tubrog saum ntuj, cia li qhuas nws.

  3Lub hnub thiab lub hli, cia li qhuas nws,
  tej hnubqub uas ci ntsa iab, cia li qhuas nws.
  4Ntuj ceebtsheej thiab tej dej uas
   nyob saum nruab ntug, cia li qhuas nws.

  5Ib puas tsav yam cia li qhuas tus TSWV lub npe!
  Nws hais kom muaj, ces tej no txawm tshwmsim tuaj;
  6twb yog nws hais tej no thiaj nyob
   ruaj khov qhov qub chaw mus ibtxhis,
  thiab tej ntawd yeej tsis hla tus TSWV tej lus li.

  7Dej hiavtxwv thiab ib puas tsav yam
   tsiaj uas nyob hauv hiavtxwv,
  cia li tuaj hauv ntiajteb no qhuas
   tus TSWV;
  8xoblaim thiab lawg, daus thiab huab,
  thiab cua daj cua dub cia li mloog tus TSWV tej lus.

  9Tej pov roob thiab tej hauv roob,
   tej ntoo uas txi txiv thiab tej havzoov,
   cia li qhua tus TSWV;
  10txhua yam tsiaj, tsiaj nyeg thiab
   tsiaj qus,
  nabqa thiab tej noog, cia li qhuas
   tus TSWV.

  11Tej vajntxwv thiab txhua haivneeg,
  vajntxwv cov tub thiab tej nomtswv, cia li qhuas tus TSWV;
  12tej tub ntxhais hluas, tej laus
  thiab tej menyuam yaus, cia li qhuas
   tus TSWV ib yam nkaus.

  13Ib puas tsav yam no cia li qhuas
   tus TSWV lub npe!
  Nws lub npe muaj koob meej dua
   txhua lub npe huv tibsi,
  nws lub tshwjchim nyob puv nkaus
   hauv ntiajteb thiab saum ntuj.
  14Tus TSWV ua rau nws haivneeg muaj zog heev,
  nws haivneeg txhua tus puavleej qhuas nws,
  haivneeg ntawd yog cov Yixalayees uas nws hlub kawg nkaus.

  Cia li qhuas tus TSWV!