140

Thov Vajtswv Pab Tiv Thaiv

  1Tus TSWV, thov koj pab kom kuv dim
   ntawm cov neeg siab phem,
  thov cawm kom kuv dim ntawm cov neeg limhiam.
  2Lawv lub siab pheej xav ntsoov ua
   phem nkaus xwb,
  thiab niaj hnub do kom muaj kev sib
   cav sib ceg.
  3Lawv tus nplaig muaj taug ib yam li
   taug nab,
  thiab lawv tej lus muaj taug ib yam
   li taug nab raj kubsai.

  4Tus TSWV, thov koj tiv thaiv kuv kom dim
   ntawm cov neeg siab phem lub hwjchim,
  thov cawm kom kuv dim ntawm cov
   neeg uas xav txov kuv txojsia.
  5Cov neeg khavtheeb cuab hmuv tos
   kuv kev,
  lawv cuab vas thiab cuab hmuv raws
   ntug kev kom mag kuv.

  6Kuv hais rau tus TSWV hais tias,
   “Koj yog kuv tus Vajtswv.”
  Tus TSWV, thov koj mloog tej lus
   uas kuv thov koj pab kuv!
  7Tus TSWV, kuv tus TSWV, tus tiv
   thaiv kuv uas muaj zog heev,
  koj twb cawm kuv dim hauv
   tshavrog los lawm.
  8Tus TSWV, thov koj tsis txhob pub
   rau cov neeg siab phem raws li lawv thov,
  thov tsis txhob pub kom lawv tej kev
   ntxeev siab ntawd tiav.

  9Thov koj tsis txhob pub kuv cov
   yeebncuab kovyeej kuv,
  thov kom tej lus phem uas lawv hais
   rov los raug lawv.
  10Thov kom cov hluav ncaig uas cig
  liab ploog poob los rau saum lawv
   taubhau,
  thov muab lawv pov rau hauv qhov
   ntuj kom tawm tsis tau los li.
  11Thov kom cov neeg uas liam luag tsis
   tseeb tsis txhob yeej,
  thov kom txojkev phem los raug cov neeg limhiam
   thiab ua kom lawv raug kev puastsuaj.

  12Tus TSWV, kuv paub hais tias koj
   yeej tuaj cov neeg pluag tog,
  thiab txiav txim ncaj rau cov neeg uas txomnyem.
  13Cov neeg ncaj ncees yuav tuav koj lub npe ua koj tsaug,
  lawv yuav nyob ntawm koj lub xubntiag mus ibtxhis.