39

Tus Neeg Tiv Kev Txomnyem Tej Lus Thov

  1Kuv hais tias, “Kuv yuav
   ceevfaj rau tej uas kuv ua
  thiab tsis pub kuv tus nplaig hais tej
   lus uas txhaum,
  kuv yuav tsis hais ib yam dabtsi
   thaum cov neeg siab phem nyob ze kuv.”
  2Kuv nyob twjywm xwb, tsis hais ib lo lus li,
  txawm yog tej lus zoo los kuv tsis hais.
  Tiamsis kuv tej kev txomnyem
   nthuav loj heev tuaj li lawm,
  3thiab ua rau kuv ntxhov siab kawg li.
  Kuv yimhuab xav ntau, mas kuv
   yimhuab ntxhov siab.
  Kuv thiaj nug hais tias:
  4“Tus TSWV, kuv yuav ua neej nyob ntev li cas?
  Thaum twg kuv mam li tuag?
  Thov qhia rau kuv paub saib tshuav
   ntev li cas kuv txojsia mam li tu.”

  5Koj pub txojsia rau kuv ua neej nyob
   luv kawg li.
  Kuv txojsia tsis muaj nqis dabtsi rau
   koj.
  Txhua tus neeg txojsia zoo ib yam li
   nthwv cua ntsawj ib vuag xwb,
  6thiab zoo ib li tus duab ntxoov ntxoo
   uas nyob ib pliag xwb,
  txhua yam uas nws ua tsis tseemceeb
   dabtsi li,
  nws khaws tej nyiaj txiag tseg,
   tiamsis tsis paub hais tias leejtwg yog tus yuav tau.

  7Tus TSWV, nimno kuv yuav cia siab rau dabtsi?
  Kuv cia siab rau koj nkaus xwb.
  8Thov cawm kom kuv dim ntawm kuv tej kev txhaum,
  thov tsis txhob cia cov neeg ruam luag kuv plig
   thiab ua saib tsis taus kuv.
  9Kuv yuav nyob twjywm, thiab tsis hais lus li,
  rau qhov koj yog tus uas ua rau kuv
   raug tej kev txomnyem no.
  10Thov txhob nplawm kuv ntxiv lawm,
  thaum koj nplawm kuv, kuv twb yuav luag tuag.
  11Qhov uas koj nplawm thiab qhuab ntuas neeg,
  twb yog koj rau txim rau lawv tej kev txhaum,
  thiab koj rhuav lawv tej nyiaj txiag
   ib yam li ntsaum kabrwg noj.
  Txhua tus neeg yeej zoo ib yam li
   nthwv cua uas ntsawj ib vuag xwb.

  12Tus TSWV, thov koj mloog kuv tej lus thov,
  thiab hnov kuv lub suab quaj hu koj,
  thov los cawm kuv thaum kuv tabtom quaj los kua muag no.
  Kuv tsuas zoo ib li yam tus qhua uas nrog koj nyob
  ib pliag li thaum kuv tej yawgkoob thiab xwb.
  13Thov koj tso kuv tseg kom kuv muaj
   kev kaj siab mentsis,
  ua ntej kuv tuag mus thiab tsis muaj
   kuv lawm tso.