132

Qhuas Lub Tuamtsev

  1Tus TSWV, thov koj nco ntsoov Daviv thiab
   nws tej kev ntxhov siab.
  2Tus TSWV, thov koj nco ntsoov nws
   tej lus cog tseg,
  yog tej lus nws yeem rau koj uas yog
   Yakhauj tus Vajtswv uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus hais tias:
  3“Kuv yuav tsis mus tsev lossis mus pw;
  4kuv yuav tsis so lossis pw tsaug zog
  5mus txog thaum uas kuv npaj tau ib
   lub chaw rau kuv tus TSWV,
  thiab ib lub tsev rau Yakhauj tus Vajtswv
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.”

  6Thaum nyob hauv Npelehees,
  peb hnov hais txog lub Phijxab uas
   ntim Vajtswv tej lus cog tseg,
  thiab peb mus nrhiav tau lub Phijxab ntawm
   tej teb hauv lub nroog Ye-alees.
  7Peb hais tias, “Peb cia li mus rau
   hauv tus TSWV lub tsev,
  cia peb mus pehawm nws ntawm nws
   lub zwmtxwv.”

  8Tus TSWV, thov koj coj lub Phijxab
   uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg,
  nrog koj los rau hauv lub Tuamtsev,
  lub Phijxab ntawd yog yam uas qhia
   koj lub hwjchim,
  thov koj nyob hauv lub Tuamtsev
   mus ibtxhis li.
  9Thov kom koj cov povthawj niaj
   hnub ua ncaj ua ncees xwb;
  thov kom koj haivneeg txhua tus qw
   zoo siab luag ntxhi!

  10Tus TSWV, koj coglus tseg rau
   Daviv uas yog koj tus tubtxib;
  thov koj tsis txhob tso tus vajntxwv
   uas koj xaiv lawm tseg.
  11Koj coglus ruaj khov rau Daviv
   lawm,
  yog cov lus cog tseg uas koj yuav tsis
   thim li,
  koj hais tias, “Kuv yuav tsa koj cov
   tub ib tug ua vajntxwv,
  thiab nws yuav nyob koj chaw tom
   qab uas dua koj lawm.
  12Yog koj cov tub ua raws li kuv tej
   lus cog tseg,
  thiab tej kevcai uas kuv muab cob
   rau lawv lawm,
  lawv cov xeebntxwv yuav tau ua
   vajntxwv hloov koj chaw mus ibtxhis.”

  13Tus TSWV xaiv lub nroog Xi-oos;
  nws xav muab lub nroog ntawd ua nws lub chaw nyob.
  14Nws hais tias, “Kuv yuav nyob qhov
   chaw no mus ibtxhis; kuv xav kav qhov chaw no.
  15Kuv yuav pub lub nroog Xi-oos muaj
  txhua yam nplua mias raws li uas nws xav yuav;
  kuv yuav muab zaub mov rau cov neeg txomnyem
  hauv lub nroog ntawd kom tau noj tsau npo.
  16Kuv yuav foom koob hmoov rau txhua yam haujlwm
   uas nws cov povthawj ua,
  ces nws cov pejxeem yuav hu nkauj zoo siab luag ntxhi.
  17Kuv yuav tsa Daviv cov xeebntxwv
   ib tug hauv lub nroog no ua vajntxwv
   kom muaj hwjchim heev,
  thiab kuv yuav cia tus vajntxwv uas
   kuv xaiv kav qhov chaw no mus ibtxhis.
  18Kuv yuav ua kom nws cov yeebncuab
   txajmuag,
  tiamsis lub tebchaws uas nws kav
   yuav muaj kev vammeej thiab npluanuj.”