145

Zaj Nkauj Qhuas Vajtswv

  1Kuv tus Vajtswv thiab
   kuv tus vajntxwv,
  kuv yuav piav koj lub hwjchim rau sawvdaws,
  thiab kuv yuav ua koj tsaug mus ibtxhis tsis kawg li.
  2Kuv yuav niaj hnub ua koj tsaug
  thiab yuav qhuas koj mus ibtxhis tsis kawg li.
  3Tus TSWV yog tus uas muaj hwjchim loj
  thiab tsimnyog sawvdaws qhuas nws kawg li,
  nws lub hwjchim loj dua tej uas peb lub siab xav.

  4Txhua tiam neeg yuav qhuas tej
   txujci loj uas koj ua tas los,
  lawv yuav piav koj tej haujlwm
   tseemceeb kawg nkaus rau sawvdaws paub.
  5Neeg yuav piav koj lub tshwjchim
   thiab koj lub koob meej,
  thiab kuv yuav xav ntsoov tej txujci
   tseemceeb uas koj tau ua tas los.
  6Neeg yuav piav tej haujlwm tseemceeb uas koj ua,
  thiab kuv yuav piav koj lub hwjchim loj rau sawvdaws.
  7Lawv yuav qhia txog ib puas tsav yam zoo
  uas koj ua thiab hu nkauj qhuas koj txojkev hlub.
  8Tus TSWV yog tus muaj kev hlub thiab hmov tshua,
  nws tsis chim sai thiab nws muaj
   txojkev hlub uas tsis paub kawg.
  9Nws ua zoo rau txhua tus thiab nws
   hlub ib puas tsav yam uas nws tsim.

  10Tus TSWV, ib puas tsav yam uas koj tsim yuav qhuas koj,
   thiab koj haivneeg yuav ua koj tsaug.
  11Lawv yuav piav txog koj lub tshwjchim
   uas ci ntsa iab hauv koj lub tebchaws,
  thiab qhia rau sawvdaws paub txog
   koj lub zog loj zog nchav,
  12kom txhua tus paub txog koj tej haujlwm tseemceeb,
  thiab koj lub tshwjchim uas ci ntsa
   iab hauv koj lub tebchaws.
  13Koj lub tebchaws yuav nyob mus ibtxhis,
  thiab koj yuav ua vajntxwv kav mus ibtxhis tsis kawg li.

  Tus TSWV yeej ua raws li nws tej
   lus cog tseg,
  thiab nws yeej hlub txhua yam uas nws tau tsim lawm.
  14Nws pab txhua tus uas raug kev txomnyem;
  thiab tsa txhua tus uas ntog lawm sawv rov los.

  15Ib puas tsav yam uas muaj sia
   puavleej cia siab ntsoov rau koj,
  thiab koj pub lawv muaj noj muaj
   haus raws li lawv siab xav.
  16Koj pub rau lawv muaj txaus nkaus
   thiab txaus siab rau tej uas lawv muaj.

  17Ib puas tsav yam uas tus TSWV ua
   puavleej ncaj ncees,
  nws muaj lub siab dawb siab zoo ua nws tes haujlwm.
  18Nws nyob ze txhua tus uas thov nws,
   thiab txhua tus uas muab siab npuab nws.
  19Nws pub rau txhua tus uas hwm nws
   raws li tej uas lawv xav yuav,
  nws hnov lawv tej suab thov thiab cawm lawv dim.
  20Tus TSWV tiv thaiv txhua tus uas hlub nws,
  tiamsis nws yuav ua kom cov neeg
   siab phem raug kev puastsuaj.

  21Kuv yuav niaj hnub qhuas tus TSWV,
  ib puas tsav yam uas nws tsim, cia li
   qhuas nws lub npe uas dawbhuv mus ibtxhis.