88

Quaj Thov Kev Pab

  1Tus TSWV uas yog Vajtswv
   thiab yog kuv tus Cawmseej,
  kuv quaj ib hnub tsaus ntuj ntais,
  thiab thaum tsaus ntuj kuv txav los
   nyob ntawm koj xubntiag.
  2Thov mloog kuv tej lus thov;
  thov mloog kuv lub suab quaj uas thov koj pab!

  3Muaj ntau yam kev ntxhov siab los
   raug kuv ua rau kuv yuav luag tuag.
  4Kuv zoo ib yam li tus neeg uas twb yuav tuag;
   kuv lub zog ntaug tas lawm.
  5Kuv raug muab tso tseg nrog cov
   neeg uas tuag lawm;
  kuv zoo ib yam li cov neeg uas luag
   muab tua tso rau hauv qhov ntxa,
  cov neeg uas koj yeej tsis nco txog,
   thiab koj muab lawv tso tseg lawm.
  6Koj muab kuv pov rau hauv lub
   qhov ntxa uas tob,
  thiab pov rau hauv lub qhov ntuj uas
   tsaus nti.
  7Koj txojkev chim tsuam kuv hnyav
   kawg li,
  thiab nphau los npog kuv ib yam li
   nthwv dej hiavtxwv ntas.

  8Koj ua rau kuv cov phoojywg khiav
   tas tso kuv tseg;
  koj ua rau kuv txaus lawv ntxub
   kawg nkaus li.
  Kuv raug kaw rau sab hauv thiab
   khiav tsis dim li;
  9kuv ob lub qhovmuag qhib tsis taus
   vim kev txomnyem.
  Tus TSWV, kuv niaj hnub hu txog
   koj thiab tsa tes thov koj.

  10Koj ua tej txujci tseemceeb rau cov
   neeg tuag lawm thiab los?
  Lawv puas sawv los thiab qhuas koj?
  11Luag puas piav koj txojkev hlub uas
   tsis paub kawg rau hauv qhov ntxa,
  lossis piav koj txojkev ncaj ncees rau
   hauv qhov chaw puastsuaj?
  12Puas pom koj tej txujci tseemceeb
   nyob hauv qhov chaw tsaus ntuj nti,
  lossis koj txojkev ua zoo puas nyob
   hauv lub tebchaws uas muab tso tseg lawm?

  13Tus TSWV, kuv thov koj pab; kuv niaj tagkis thov koj.
  14Tus TSWV, vim li cas koj tso kuv tseg?
  Vim li cas koj tig nraubqaum rau kuv lawm?
  15Kuv yeej raug kev txomnyem txij
   thaum kuv tseem hluas los
  thiab kuv twb yuav luag tuag;
   kuv tas kev cia siab
  vim koj txojkev rau txim hnyav heev.
  16Koj txojkev chim tsuam nkaus kuv;
  koj txojkev npautaws uas txaus
   ntshai ua rau kuv puastsuaj tas.

  17Tej ntawd vij puagncig kuv ib hnub
   tsaus ntuj ib yam li dej nyab;
  tej ntawd thaiv kuv kev txhua phab
   tagnrho.
  18Koj ua rau kuv tus phoojywg uas zoo
   tshaj plaws tso kuv tseg,
  tsuas yog kev tsaus ntuj thiaj tseem
   ua phoojywg rau kuv xwb.